Arbeidslivet har blitt røykfri sone

To av tre har det røykfritt inne på jobben. Også blant dem som røyker er flertallet positive til røykfrie arbeidsplasser. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet av Synovate.

Flere arbeidsplasser er allerede helt røykfrie – fordi mange har sluttet å røyke. Det er også mindre vanlig enn før å ha at røykerom på arbeidsplassen.

Positive til røykfritt arbeidsliv
En ny undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet av Synovate viser at to av tre har det røykfritt inne på jobben. Også blant dem som røyker er flertallet positive til røykfrie arbeidsplasser.

– Arbeidsplassen er et sted hvor mennesker tilbringer mye tid, og et sted hvor fellesskapet står sterkt. Dette kan være en viktig støtte for dem som prøver å slutte å røyke, sier assisterende divisjonsdirektør Kari Huseby i Helsedirektoratet – Arbeidsplasser som tar røyking på alvor erfarer betydelige gevinster, både helsemessig og økonomisk.

- Vi oppfordrer arbeidsplasser som er interessert til å ringe Røyketelefonen, 800 400 85, innen 6. juni og bli med i trekningen av gratis røykesluttkurs, avslutter Huseby.

Verdens tobakksfrie dag 30. mai
Verdens tobakksfrie dag markeres hvert år i slutten av mai på initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdens tobakksfrie dag har blitt arrangert siden 1988.
I Norge feires dagen med stort engasjement over hele landet og markeres med store og små arrangementer, i regi av blant annet landets fylkesmenn, helsepersonell, skoler og frivillige organisasjoner.

For mer informasjon om Verdens tobakksfrie dag og tall fra undersøkelsen, se www.shdir.no eller www.tobakk.no

Kontaktperson:
Bente H. Steinnes, Mob. 991 64 797

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.