Dårlig tilrettelegging for gjester med nedsatt funksjonsevne

Mange norske spisesteder har mangler som gjør dem lite tilgjengelige for gjester med nedsatt funksjonsevne.

Det viser en ny kartlegging utført av Vista Utredning AS for Helsedirektoratet og Deltasenteret. Spisestedene har mangler både for gjester med nedsatt bevegelsesevne, syn, hørsel og astma/allergi. Bare halvparten av spisestedene har trinnfri atkomst, det samme gjelder handikaptoalett. Kun 30 % har begge deler. Det er større bevissthet og kunnskap om matallergier og betydningen av alternative retter og informasjon om matens innhold. Kartleggingen bekrefter at en stor gruppe mennesker fortsatt er forhindret fra å være med familie, venner og kollegaer ut på restauranter og spisesteder. - Det oppleves som diskriminerende å bli henvist til bakdøren, vareheisen eller bli båret inn på restauranten, sier Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør for Deltasenteret i Helsedirektoratet. Mange av svakhetene som ble avdekket i kartleggingen kan utbedres uten store ombygninger og investeringer. For eksempel vil bedre belysning, bedre kontraster og tydeligere skrift på menyene være til stor hjelp for gjester med nedsatt syn. Dette er tiltak som kan løses med enkle midler. Høy serviceinnstilling, men lite kunnskap Kartleggingen viser at serviceinnstillingen blant de ansatte i restaurantbransjen er høy, og de har et tydelig ønske om å hjelpe gjester med nedsatt funksjonsevne. Det er derimot mangler i kunnskapen om hva som må til av fysisk tilrettelegging, og hva som er gode og ikke-diskriminerende måter å møte gjester på. 1.januar 2009 trådte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Omkring halvparten av de spurte har hørt om den nye loven, men svært få har kunnskap om innholdet og hva den kan bety for deres virksomhet. - Økt kunnskap om universell utforming og bedre forståelse for hvordan man skal møte gjester med funksjonsnedsettelser, er viktige stikkord i det videre samarbeidet med bransjen for å bedre tilgjengeligheten, sier Bergerud Buene. For mer informasjon om undersøkelsen, se www.helsedirektoratet.no/deltasenteret eller ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Bergerud Buene, Helsedirektoratet/ Avd. Deltasenteret mobil: 900 49 434 eller 24 16 35 12. Om kartleggingen: • Kartleggingen er utført av Vista Utredning AS for Deltasenteret våren 2009 • 60 serveringssteder er kartlagt for å få en indikasjon på hvordan tilgjengeligheten er for personer med nedsatt funksjonsevne • Serveringssteder i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø er undersøkt

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.