E-resept: Tryggere legemiddelbruk i Telemark

Tirsdag 7. februar starter arbeidet med innføring av elektroniske resepter i Telemark. Den nye ordningen vil øke sikkerheten og gjøre hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er nå innført i nesten hele Hordaland og i store deler av Vestfold. Ordningen blir godt mottatt av pasienter, leger, apotek og bandasjister. – De har positive erfaringer og synes e-resept er bedre enn papirresept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Økt sikkerhet
E-resept gir tryggere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk. Resepten ligger i en database og apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.

- E-resept reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Härter.

 Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på Internett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Innført i 40 kommuner
E-resept er til nå innført i 40 kommuner i Hordaland og Vestfold. 185 legekontor, 82 apotek og 11 bandasjister bruker e-resept til daglig. Godt over 700.000 resepter er sendt fra legene siden de første e-reseptene så dagens lys, våren 2010. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede prosessen med nasjonal innføring og målet er at hele landet skal bruke e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger, avtalespesialister og ved legevakter, samt i alle apotek og hos bandasjister.

Fakta om innføring i Telemark
De aller fleste kommuner i Telemark innfører e-resept fra 7. februar, men noen kommuner starter litt senere. Det gjelder Nissedal, som går i gang samtidig med Aust-Agder 24. april, og kommunene Hjartdal og Notodden, som starter tidlig i 2013.

Sikkerhet står i fokus når e-resept innføres og det tar tid å oppgradere og tilrettelegge ved hvert enkelt legekontor. De aller fleste apotek og bandasjister vil imidlertid være klare til å ekspedere e-resepter fra 7. februar. Tre apotek starter noe senere: Vitusapotek Gvarv starter 15. februar. Kviteseid apotek og Seljord apotek starter 16. april.

Der e-resept er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter. Dersom man skal til apotek eller bandasjist der e-resept ikke er innført enda, kan legen skrive ut papirresept.

Du kan finne oppdatert informasjon om hvor e-resept er innført på www.helsenorge.no/eresept.

 Fakta om e-resept

 • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato samt hvilken vare man skal hente.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. 
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Sykehusapotek vil kunne ekspedere e-resepter.
 • Helsedirektoratet leder prosessen med nasjonal innføring av e-resept og samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept, helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no. Begge nettsteder viser dato for innføring av e-resept i kommunene.

Kontaktpersoner

Navn, arbeidssted Kontaktinformasjon
Lege Andreas Wedervang-Resell
Borgeåsen Legesenter, Skien
35504397 
w-resell@online.no
Farmasøyt Sylvi Deves
Vitusapotek, Porsgrunn
35515800
a.vitus.porsgrund@apotek.no
Farmasøyt  Knut Jørgen Frisch
Apotek 1 Bien, Skien
35913600
Knut.Frisch@apotek1.no

Anne-Lise Härter

Avdeling e-resept, Helsedirektoratet

Mobil 90196521

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.