Fagseminar og lansering av tobakkskampanje

Nyttår er en tid hvor mange som røyker tenker på å slutte. I januar og februar 2012 har Helsedirektoratet kampanjen På tide å slutte? for å motivere til røykeslutt. Regjeringen har bevilget 19 millioner kroner til tobakkskampanjer i 2012. På tide å slutte? er første del av en større satsning på kampanjer i massemedier for å redusere tobakksbruken i befolkningen og hindre nyrekkruttering.

I forbindelse med oppstart av kampanjen ønsker vi å invitere til et fagseminar om røyking og helseskader. Vi vil også vise filmene som skal brukes i kampanjen, og tall fra en ny befolkningsundersøkelse vil bli presentert.

Når:    Tirsdag 3. januar 2012 klokken 12:00 – 13:30
Hvor:  Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo

Påmelding via lenken under. Dersom du mener invitasjonen bør gå til noen andre i din organisasjon, er det fint hvis du videresender invitasjonen. Program kommer.

Fagseminar Helsedirektoratet >

Program

• Velkommen Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

• Ny storsatsning på tobakkskampanjer Statssekretær Ragnhild Mathisen, Helse- og Helseomsorgsdepartementet

• På tide å slutte? Om årets første kampanje Bjørn-Inge Larsen

• Røyking, lungekreft og kvinner Overlege Anne Naalsund, lungeavdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

• Røyking og slag Overlege Hanne Ellekjær, avdeling for hjerneslag, St.Olavs hospital

• Campaigns and international experience Rebecca Perl, World Lung Foundation, New York

 

 

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.