Forebygging av hjerte- og karsykdommer ved enkle tiltak

35 prosent av dødsfallene i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer. Dette kan reduseres. Nye retningslinjer skal legge til rette for bedre individuell forebygging.

En arbeidsgruppe ledet av professor Ole Fridthjof Nordheim legger onsdag 13. mai frem resultatet av sitt arbeid.

- Vi kommer med klarere råd om hvilke grupper som må få tett oppfølging. For eksempel personer mellom 40 og 50 år som har høyt kolestrol- og blodtrykksnivå og som røyker. De må vi bli flinkere til å prioritere, sier Nordheim.

Hjerte- og karsykdommene kan reduseres ved å satse på enkle og veldokumenterte tiltak knyttet til røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og forebygging av overvekt. I tillegg kommer forebyggende behandling med medikamenter.

Helsedirektoratet inviterer til lansering av nye, nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer onsdag 13. mai kl 14:30. Lanseringen finner sted i Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 i Oslo.

Professor Ole Fridthjof Norheim vil være til stede sammen med Frøydis Ulvin fra Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, avdelingsoverlege Tor Ole Klemsdal og forsker Bjørn Gjelsvik fra arbeidsgruppa. Fra direktoratet vil helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og divisjonsdirektør Frode Forland delta. Ole Fridtjof Nordheim kan nås på tlf 97539326. Pressekontakt: Knut I. Tønsberg 97681971.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.