HELFO: Helsetrygdkort i EU skal skrives ut lokalt

Norske pensjonister bosatt i Spania skal fortsatt få sitt Europeiske helsetrygdkort fra spanske myndigheter.

Fra 1. mai blir det innført en ny trygdeforordning. Den sier at EU-borgere skal få utstedt helsetrygdkortet i sitt opprinnelige hjemland. Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke de nye reglene for blant annet norske pensjonister bosatt i Spania og andre EU-land før i 2011. Lokale trygdemyndigheter i EU skal altså fortsette å skrive ut Europeisk helsetrygdkort til norske pensjonister. Lovnad fra Spania Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kjenner til at norske pensjonister bosatt i Spania har hatt problemer med å få utstedt Europeisk helsetrygdkort. Derfor har norske myndigheter vært i kontakt med spanske myndigheter, slik at norske pensjonister fortsatt skal kunne få helsetrygdkortet hos spanske myndigheter. - Spanske myndigheter har forsikret HELFO om at de lokale trygdkontorene skal kjenne til dette, og at det vil gå ut ytterligere påminnelse om dette, forteller Nina K. Paulsrud, fungerende direktør for juridisk avdeling ved HELFOs hovedkontor i Tønsberg. Den nye forordningen Retten til europeisk helsetrygdkort for pensjonister og deres familiemedlemmer reguleres i dag av EU-forordning 1408/71. Denne forordningen har nå blitt omarbeidet, og nye regler på området er vedtatt i en ny EU-forordning 883/04. For EU-landene vil den nye forordningen tre i kraft fra 1. mai 2010. Etter den nye forordningen er det ikke lenger vertslandet som skal utstede europeisk helsetrygdekort. Dette er det trygdemyndighetene i vedkommendes opprinnelige hjemland som skal gjøre. Norge vil som EØS-land ikke være omfattet av denne regelendringen før det blir tatt en EØS-beslutning om innlemmelse av forordningen. Det vil si at den gamle forordningen vil gjelde for Norge inntil den nye forordningen blir gjort gjeldende også for EØS-landene. Som en følge av dette er det altså fortsatt spanske myndigheter som skal utstede Europeisk helsetrygdekort for nordmenn som oppholder seg i Spania. Når forordningen trer i kraft også for Norge, er det altså Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som skal utstede helsetrygdkort for norske pensjonister bosatt i EU-land. Kontakt: HELFOs pressevakttelefon: 93 43 88 80 E-post: redaksjonen@helfo.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.