Hjelp til røykeslutt

20 prosent av røykerne sier at de planlegger å slutte å røyke fra nyttår. Sjansen for å greie det øker når man får hjelp.

– Det er gledelig at én av fem ønsker å stumpe røyken nå ved nyttår, sier Hege Wang, fungerende direktør i Helsedirektoratet. Aller mest motivert er de under 40 år, der hele 30 prosent planlegger å slutte. Det viser en ny undersøkelse Sentio Research Norge har gjennomført for Helsedirektoratet. Legemidler til røykeslutt Det er mange som dropper å bruke legemidler ved røykeslutt. Om lag 60 prosent sier at det ikke er aktuelt for dem å bruke legemidler hvis de skulle slutte å røyke. Nærmere 30 prosent kunne derimot tenke seg å bruke legemidler som nikotintyggegummi/-plaster eller reseptpliktige røykesluttmidler. Be om hjelp Erfaring og forskning viser at sjansen for å klare å slutte å røyke øker kraftig hvis man får hjelp. Det er mulig å be om hjelp hos legen sin eller på apoteket. Det startes også opp mange røykesluttkurs på nyåret. Ikke minst er det mange som ringer Røyketelefonens nummer 800 400 85. Røyketelefonen vil ha ekstra lenge åpent over nyttår for å hjelpe alle som vil bruke det nye året til å bli røykfri. Snusere kan også ringe Røyketelefonen 15 prosent av dem som snuser sier at de planlegger å slutte å bruke snus fra nyttår. – Det er ingenting i veien for å ringe Røyketelefonen selv om du snuser, sier Wang – De som ringer oss blir møtt av veiledere som er vant til å snakke både om det å slutte å røyke og å slutte med snus. Les mer på www.tobakk.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.