Hjelper barnehagene med maten

Helsedirektoratet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utviklet pedagogisk materiell som skal gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å legge til rette for gode mat- og måltidsvaner.

Ansatte i barnehagene etterlyser verktøy og pedagogisk materiell for lettere å kunne jobbe systematisk med mat og måltider i barnehagen.

- Mange barnehager gjør allerede mye bra. Vi håper at det nye materiellet skal inspirere og motivere enda flere til å arbeide for gode måltider, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

- Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse, legger hun til.

Råd og veiledning
Materiellpakken inneholder et veiledningshefte med råd, tips og oppskrifter, plakater og postkort. Myndighetenes generelle anbefalinger for ernæring ligger til grunn.

Materiellet er ment å hjelpe barnehagepersonell med konkrete råd og tips om hvordan de kan følge retningslinjene for mat og måltider i barnehagen i praksis. Disse retningslinjene ble gitt ut i september 2007.


Stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner
Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

- Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse. Det er derfor viktig å legge til rette for sunne og varierte måltider også i barnehagen, sier Rimestad.

- Det er viktig at barnehagene har en god dialog med foreldrene og barna. Materiellet kan gi barnehagene faglig støtte i denne dialogen, sier Rimestad.

Det nye materiellet er ett av tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).

Last ned retningslinjene på: http://www.shdir.no/ernaering/barnehage/retningslinjer/

Les mer om mat i barnehagen og se materiellet på: www.shdir.no/matibarnehagen

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.