Husk helsetrygdkortet når du skal på ferie

Skal du på ferie til et EU/EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg helsetrygdkortet. Plastkortet bestilles hos HELFO. Rekker du ikke å få kortet før du drar, holder det at du tar med deg et telefonnummer.

For å få ”Europeisk helsetrygdkort” må du være medlem i folketrygden og i tillegg ha et statsborgerskap fra et EU/EØS-land.

Når du viser fram helsetrygdkortet hos legen eller på sykehuset i EU/EØS-land, har du krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du befinner deg i, på samme vilkår som de som bor der. Det betyr at du må betale de samme egenandelene som dem, sier avdelingsdirektør Jørgen Sætre i HELFO (Helseøkonomiforvaltningen).

Offentlig behandling
Kortet gjelder for behandling i det offentlige helsevesenet i landet du befinner deg. Behandling hos privat lege eller på privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i landet du befinner deg, betaler for en slik behandling.

Bestill på nett eller telefon
Det er enkelt å bestille helsetrygdkortet via internettsiden helfo.no eller ved å ringe 815 70 030. Kortet kommer da i posten innen 10 dager.

- Dersom du reiser før du har mottatt kortet, er det ingen krise. Da noterer du telefonnummeret 00 47 33 51 22 80 og tar det med deg på reisen. Får du behov for medisinsk behandling som turist i EU/EØS-området, ringer du dette telefonnummeret. HELFOs servicesenter vil da fakse en hasteblankett til sykehuset du befinner deg på. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet, sier Sætre.

Reiseforsikring viktig
- Det er viktig å ha en reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet, blant annet fordi helsetrygdkoret ikke dekker syketransport hjem til Norge dersom det er nødvendig. Det gjør normalt en reiseforsikring, sier Jørgen Sætre.

Tre års varighet
Han minner også om at de som allerede har et helsetrygdkort bør sjekke utløpsdatoen på kortet.

- Kortet er gyldig i tre år og det kommer ingen påminnelse. Når det nærmer seg utløp, bør du bestille et nytt kort. Alle i familien må ha helsetrygdkort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier Sætre.

Slik bestilles helsetrygdkortet:
• På www.helfo.no
• På mobiltelefonen: Ved å skrive en sms med kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) og sende meldingen til 26626
• Ved å ringe HELFOs servicesenter – 815 70 030

Gjelder ikke utenfor EU/EØS-området og Sveits
- Skal du på reise til land utenfor EU/EØS/Sveits, gjelder ikke Europeisk helsetrygdkort. Da er det viktig å ha en reiseforsikring. Hvis du ikke har det, må du betale sykehusregningene dine selv, sier Sætre som minner om at det finnes mer informasjon om helsetrygdkortet på internettsidene helfo.no

 

 

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker