Lansering av Alkoholkampanjen 2004 torsdag 21. oktober kl. 12.30

Lansering av Alkoholkampanjen 2004 torsdag 21. oktober kl. 12.30 Vi minner om at torsdag 21. oktober kl. 12.30 viser Sosial- og helsedirektoratets frem alkoholkampanjen 2004 for presse og samfunnsaktører på alkoholområdet. Det er første gang en så omfattende massemediekampanje om alkohol kjøres i Norge. Sted: Auditoriet, Sosial- og helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 (v/St. Olavs plass) i Oslo sentrum Tidsramme: 12.30 - 14.00 (programmet varer ca. 45 min) Det blir visning av alle kampanjens elementer, som tv-spots, annonser og kampanjeweb. Vi kommer ikke til å gi ut ytterligere informasjon om kampanjen før den lanseres på torsdag. Filmer i digital betacam, lydfiler og bilder blir gjort tilgjengelig på lanseringen. I statsbudsjettet for 2004 fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en kampanje på alkoholområdet. Rammen er 15 millioner kroner. Målsetningene for kampanjen skulle være å: - øke bevisstheten om alkoholrelaterte skader - styrke kunnskapen om effektive virkemidler for å redusere disse skadene - styrke bevisstheten om alkoholkultur og drikkemønster Kontaktperson Thor Erik Skarpen 480 82 723 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.