Lansering av Helsedirektoratets Utviklingstrekkrapport 2009

Migrasjon og helse - utfordringer og utviklingstrekk Onsdag 10. juni kl 10.00-11.00 Helsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo

Helsetjenesten har en utfordring med hensyn til å gi gode og likeverdige helsetjenester til alle. Vi må i større grad forholde oss til mangfoldet i den norske befolkningen. Direktoratet belyser i rapporten blant annet utfordringer knyttet til møtet mellom helsepersonell og innvandrerbefolkningen, helsetjenester for arbeidsinnvandrere og innvandrere uten lovlig opphold. Direktoratet beskriver både nasjonale og internasjonale trekk og gir innspill til den videre utformingen av helsepolitikken. Program - Velkommen ved redaktør av rapporten, divisjonsdirektør Frode Forland i Helsedirektoratet - Presentasjon av hovedbudskap, ved helsedirektør Bjørn-Inge Larsen - Kommentar fra Manuela Ramin-Osmundsen, prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for "Likeverdige helsetjenester-med fokus på innvandrere”. - Spørsmål og kommentarer Rapporten er først og fremst skrevet for beslutningstakere, ledere og ansatte i helsetjenesten. I tillegg håper vi journalister, forskere og undervisningspersonale vil dra nytte av den. Vi ber om at du/dere gir beskjed til seniorrådgiver Jon Bakkerud, 99301211, job@helsedirektoratet.no om du kommer. Vel møtt!

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.