Mindre piller – mer aktivitet

Helsedirektoratet lanserer i dag Aktivitetshåndboken – en håndbok for helsepersonell om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av en rekke sykdommer.

- Vi oppfordrer med dette leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet i forebygging og behandling på lik linje med medisin. De bør heretter ta fram Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være aktuelt, sier Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet.

Ønsker mer kunnskap
Inaktivitet øker i alle aldersgrupper og med de store helsemessige utfordringene det medfører for samfunnet og den enkelte, mener helsedirektøren at det er det helt nødvendig å satse mer på fysisk aktivitet.

- Vi ønsker å øke kunnskapen om effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og dette mener vi Aktivitetshåndboka kan bidra til, sier Larsen.

Forskning viser at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på blant annet kreft og psykiske lidelser. Når det gjelder å forebygge kreft finnes det svært få virkemidler å ta i bruk. Fysisk aktivitet har ingen bivirkninger, lave kostnader og hver enkelt kan gjøre noe med det på egenhånd.

Legeforeningen positive
Folk flest har stor tillit til sin fastlege. Det er derfor viktig at helsepersonell har tilgang til gode verktøy for å gi kvalifiserte råd til sine pasienter. Helsedirektoratet er svært glade for at Legeforeningen stiller seg bak Aktivitetshåndboken.

President i Den norske legeforening, Torunn Janbu, mener Aktivitetshåndboken kan bli et nyttig og godt verktøy i arbeidet med å fremme fysisk aktivitet.

- Legeforeningen er glad for at det satses på strukturelle og samfunnsmessige tiltak som vil legge til rette for økt aktivitet, samtidig som Helsedirektoratet også har laget en håndbok for bruk i direkte pasientarbeid og i samfunns- og arbeidsmedisinsk perspektiv, sier Janbu.

Norsk fysioterapiforbund har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med Aktivitetshåndboken.

Fakta om Aktivitetshåndboken

• Skal distribueres til alle landets fastleger og kommuneleger.

• Bokens redaktør er professor Roald Bahr ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

• Aktivitetshåndboken er skrevet av norske og svenske fageksperter og er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens folkhälsoinstitut.

• Del 1 handler om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, med fokus på motivasjon, tilrettelegging og generelle aktivitetsanbefalinger.

• Del 2 presenterer konkrete anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i behandlingen av 33 ulike sykdommer og tilstander.


Les mer om Aktivitetshåndboken på www.helsedirektoratet.no

Kontaktperson: Bente H. Steinnes, 991 64 797

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.