Ny levekårsundersøkelse: Personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere økonomi

Høye helseutgifter og lav inntekt medvirker til stram økonomi blant mange med nedsatt funksjonsevne. Det viser en ny undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Helsedirektoratet.I dag presenteres ferske resultater fra Levekårsundersøkelsen for personer med nedsatt funksjonsevne. Undersøkelsen om helseutgifter er en del av en større studie i samarbeid med NOVA, NTNU Samfunnsforskning og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

- Sosioøkonomiske forhold har stor betydning for helse. Det er derfor meget bekymringsfullt at personer med nedsatt funksjonsevne ikke bare har lav inntekt, men også store merutgifter som følge av funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, sier Kari Huseby, assisterende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Lavere inntekter og høye helseutgifter medvirker til at 40 prosent av de med store funksjonsnedsettelser sier de vil ha problem med å klare en uforutsett utgift på 10 000 kroner. I befolkningen generelt svarer 1 av 4 det samme.

Store medisinutgifter
Personer med nedsatt funksjonsevne bruker mye penger på medisiner. Reseptbelagte medisiner og tannhelsekostnader er de største utgiftspostene.

- Til tross for at det også finnes refusjonsordninger for utgifter på hvit resept, oppga kun en av fire at de hadde søkt om refusjon. Dette kan tyde på at refusjonsordningene enten er lite kjent eller vanskelig tilgjengelig. Det er viktig at befolkningen får kjennskap til ordninger og rettigheter, sier Huseby.

Ny kunnskap
Det er første gang det er gjort en så bred undersøkelse om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. Ny kunnskap er avgjørende for å kunne arbeide aktivt med å redusere sosial ulikhet i samfunnet.

- Helsedirektoratet vil bruke funnene fra denne undersøkelsen i det videre arbeidet med å redusere ulikheter og bedre levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne, sier Huseby.

Les mer her:
www.helsedirektoratet.no/sosial_inkludering
www.ssb.no

Kontaktperson: Ingrid Aukland, 97526151