Partienes nettsider er fremdeles for dårlige

Tilgjengeligheten til politiske partiers nettsider er fortsatt for dårlig. Dette til tross for at partiene bruker nettet som kommunikasjonskanal mer enn noen gang. Av partiene som er representert på Stortinget har Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre de mest tilgjengelige nettstedene, og Senterpartiet det dårligste, viser en ny undersøkelse.

Nettstedene til de politiske partiene oppfyller fortsatt ikke offentlige krav til tilgjengelighet. Det viser en ny undersøkelse gjort av Aletheia Kommunikasjon for Deltasenteret i Helsedirektoratet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). To år etter tilsvarende undersøkelse viser fire partier fremgang, mens resten står på stedet hvil. - Dette betyr for eksempel at blinde, svaksynte og mennesker med lesevansker fortsatt utelukkes fra å sette seg inn i partienes standpunkter på nett. Uten god tilgjengelighet faller noen grupper utenfor debatten og den demokratiske prosessen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Toril Bergerud Buene. - Tilgjengelighet handler om å møte brukerne på deres egne premisser. Her har de politiske partiene med sin viktige samfunnsrolle et spesielt ansvar. Derfor burde disse nettsidene vært betydelig bedre, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi. KrF, SV og V best, Sp dårligst Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstres nettsted oppnår høyest score på tilgjengelighet av partiene som er representert på Stortinget. KrF er det partiet som har hatt størst fremgang siden første gang testen ble utført i 2005. Til tross for fremgangen får ungdomspartiet KrFU en klar jumboplassering. Av ungdomspartiene er Unge Venstre suveren vinner i denne testen. - Selv om vi ser at enkelte partier har bedret tilgjengeligheten, er det dessverre slik at de beste fra 2007 står på stedet hvil. Dette er uheldig når politikerne i økende grad bruker nettbaserte kommunikasjonskanaler for å få budskapet ut til publikum, sier Bergerud Buene. Deltasenteret har siden 2005 hatt kontakt med partiene for å minne om behovet for tilgjengelighet for alle både til nettsider og alle valgkamparrangementer. Det er også sendt ut veiledningsmateriell til partiene. Et tilgjengelig nettsted kjennetegnes bl.a. av at skriftstørrelsen kan justeres, at kontrastfargene er gode og at siden er logisk oppbygd. Bilder og video skal ha tekstlige forklaringer for blinde og svaksynte. For mer informasjon: www.helsedirektoratet.no/deltasenteret eller kontakt avdelingsdirektør Toril Bergerud Buene, Helsedirektoratet/ avd. Deltasenteret på tlf. 900 49 434.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.