Pressemelding: Stort flertall for røykfrie serveringssteder i alle fylker

Pressemelding: Stort flertall for røykfrie serveringssteder i alle fylker Dato:27. mai 2004 Et stort flertall av befolkningen i alle landets fylker er positive til røykfrie serveringssteder. I tillegg synes over 80 % av de spurte i alle landets fylker at det er viktig at alle har samme rett til en røykfri arbeidsplass. Røykfrie serveringssteder innføres 1. juni for å gi de ansatte i serveringsbransjen samme rett til røykfrie arbeidsplasser som andre arbeidstakere har hatt siden 1988. Blant de som er mest positive til innføringen av røykfrie serveringssteder finner vi folk i Nord-Trøndelag hvor 89 prosent stiller seg positive eller nøytrale til innføringen av røykfrie serveringssteder, og hvor bare 10 % er negative. - Dette er veldig gledelige tall, og det viser at befolkningen i alle landets fylker ser frem til et røykfritt uteliv fra tirsdag av. Røykfrie serveringssteder er et gode for befolkningen, og først og fremst for de ansatte i serveringsbransjen som til nå ikke har hatt samme rett til et røykfritt arbeidsliv som resten av befolkningen, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet. Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Statistikk på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i uke 19. Se resultater fra ditt fylke på www.tobakk.no Kontaktpersoner ved fylkesmannskontorene i ditt fylke: Akershus: folkehelserådgiver Jorunn Hunderi 22 00 37 13 ass. fylkeslege Ketil Kongelstad 22 00 37 11 Aust-Agder: jurist Lasse Svenstrup Andersen 37 01 76 38 / 98 42 44 22 fylkeslege Anne Sofie Syvertsen 37 01 73 00 folkehelserådgiver Anne Kari Thomassen 37 01 73 00 Buskerud: ass. fylkeslege Ragnar Solbraa-Bay 32 26 69 00 Finnmark: ass. fylkeslege Beate Lupton 78 95 05 51 / 90 75 41 31 Hedmark: folkehelserådgiver Åse Jofrid Sørby 62 55 13 62 / 90 72 19 49 Hordaland: fylkeslege Helga Arianson 55 57 20 00 Møre og Romsdal: fylkeslege Egil Storås 71 25 80 00 Nordland: helseavdelingen 75 53 15 22 Nord-Trøndelag: folkehelserådgiver Kyrre Kvistad 74 16 81 56 Oppland: folkehelserådg. Jørgen Storebakken 61 26 61 08 / 48 13 61 17 jurist Tone Huuse Svesengen 61266087 Oslo: folkehelserådgiver Ylva Risberg 22 00 39 20 ass. fylkeslege Ketil Kongelstad 22 00 37 11 Rogaland: ass. fylkeslege Berit Fevang, 51 56 87 00 / 92 80 41 11 Sogn og Fjordane: folkehelserådgiver Bjørg Eikum Tang 57 65 55 00 / 93 20 24 90 Sør-Trøndelag: folkehelserådgiver Jorunn Lervik 73 19 93 09 / 41 66 93 75 jurist Hilde Bøgset 73 19 93 16 Telemark: fylkeslege Ottar T. Christiansen 35 58 63 35 folkehelserådgiver Roger Jensen 35 58 63 34 / 48 20 68 12 Troms: jurist Randi Sagvolden 77 64 24 66 Vest-Agder: fylkeslege Kristian Hagestad 38 17 68 93 / 97 17 36 78 folkehelserådg. Sidsel Birkeland Skaar 38 17 68 96 / 41 63 4217 Vestfold: folkehelserådgiver Elisabeth Vestbakke Haugen 33 37 23 87 fylkeslege Svein Lie 33 37 23 90 Østfold: folkehelserådgiver Solveig Hagelskjær 69 24 74 28 jurist Katrine Bjørnstad 69 24 71 37 Kontaktperson Sosial- og helsedirektoratet: kommunikasjonsrådgiver Gase Handeland 48 08 27 13 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.