Redusert tobakkssalg i Norge

Redusert tobakkssalg i Norge Hvis en ser på salget av rulletobakk og sigaretter samlet, er det en total reduksjon i salget på 250 millioner sigaretter i perioden januar-mai 2004 sammenliknet med samme periode året før. Dette viser tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Salget av sigaretter har økt med 3 prosent - drøyt 20 millioner sigaretter - de fem første månedene i år sammenliknet med i fjor. Samtidig er det en nedgang på 38 prosent, omtrent 270 tonn, i salg av rulletobakk (tilsvarende ca 270 millioner sigaretter). - Tobakksindustrien forsøker å snu fokus bort fra det faktum at det er en gledelig nedgang i salg av sigaretter og rulletobakk samlet på 15 prosent i Norge. Det betyr at det har blitt røykt 250 millioner færre sigaretter hittil i år, sier assisterende direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet. Det er ikke tilgjengelig gode tall for salg av tobakk gjennom grensehandel. Men oppgangen tobakksindustrien melder oppveier ikke den nedgangen vi har sett innenlands. - Salget av rulletobakk i Norge er gått ned fra 719 til 447 tonn i januar-mai i år sammenliknet med samme periode i fjor. Tobakksindustrien oppgir at salget i Sverige er økt fra 167 til 244 tonn i første halvår. Likevel er den samlede nedgangen fortsatt på 200 tonn. Tar vi med annet avgiftsfritt salg på ferger og flyplasser, blir nedgangen på 160 tonn, sier Bjørneboe. Salg av tobakksvarer i Norge, januar-mai 2003 og 2004 Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet Sigaretter Rulletobakk Sigarer/sigarillos Snus Skrå 1000 stk kilo kilo kilo kilo Jan-mai 2003 961 194,1 718 684,3 10 337,0 186 168,7 5 384,6 Jan-mai 2004 986 793,7 446 990,1 10 962,0 221 062,2 5 831,7 Differanse/endring 25 599,6 -271 694,2 625,0 34 893,5 447,1 Endring i prosent 2,7 % -37,9 % 6,1 % 18,8 % 8,4 % Kontaktperson: Berit Kolberg Rossiné tlf. 900 53 926 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.