Rogaland femte best i landet på Skolefrukt

Dato:16. september 2005Pressemelding Kontaktperson:Bente Helen Steinnes 991 64 797 Rogaland femte best i landet på Skolefrukt Det har blitt ”in” blant norske skoler å tilby elevene sunt kosthold gjennom frukt og grønnsaker. Siden skolestart i høst har over 200 nye skoler meldt seg på Skolefrukt-ordningen. Dermed deltar 1.300 av landets grunnskoler i ordningen som sikrer elevene frukt på skolen daglig. I Rogaland deltar nå 106 av skolene i Skolefrukt. Det betyr at nesten 40 prosent av skolene er med i ordningen. Dette plasserer rogalendingene på en foreløpig en 5. plass når det gjelder antall Skolefrukt-skoler. Møre og Romsdal leder suverent med 50 prosent av skolene påmeldt. - Vi er fornøyde med at stadig flere skoler ser hvor viktig det er at barn spiser mer frukt og grønnsaker. Vi vet at barn spiser mer frukt og grønnsaker når det er tilgjengelig, sier fungerende avdelingsdirektør Anniken Owren Aarum i Sosial- og helsedirektoratet. Hun viser til at Skolefrukt bidrar til at barn lærer gode kostholdsvaner tidlig, og understreker at det langsiktige målet er at alle skoler i Norge skal ha et tilbud om frukt og grønt til elevene. Det er fortsatt for tidlig å si hvor mange elever som vil benytte seg av Skolefrukt dette skoleåret, men i vår deltok nærmere 60.000 elever. - Det er ikke for sent å melde seg på Skolefrukt i Rogaland, verken for skolene eller for elevene, understreker Owren Aarum. – Vi vil oppfordre flest mulig om å benytte seg av dette tilbudet. Frukt og grønt er viktig både for helse og læring. En undersøkelse som MMI har gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, viser at skolene som deltar i Skolefrukt er svært fornøyde: 93% av skolene har et godt inntrykk av ordningen 87% finner det motiverende å bidra til at elevene har et riktig og sunt kosthold 86% finner det motiverende å bidra til av elevene lærer seg gode kostholdsvaner 71% mener frukt på skolen bidrar positivt til elevenes læringsevne 61% mener frukt bidrar til økt trivsel Dette er Skolefrukt: Alle elever som deltar i Skolefrukt får en frukt eller grønnsak daglig på skolen. Skolefrukt fungerer med andre ord på samme måte som skolens melkeordning. Ordningen er foreldrebetalt og koster kr 2,50 per dag. Da har det offentlige subsidiert prisen med 1 krone. Påmelding og mer informasjon finnes på www.skolefrukt.no Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder hvor mange skoler som deltar i ordningen. 1. Møre og Romsdal: 50 prosent 2. Buskerud: 45 prosent 3. Hordaland: 43 prosent 4. Telemark: 41 prosent 5. Rogaland: 39 prosent 6. Sogn og Fjordane 37 prosent 6. Aust Agder: 37 prosent 6. Hedmark: 37 prosent 6. Nordland: 37 prosent 10. Østfold: 35 prosent 10. Oslo 35 prosent 12. Oppland: 34 prosent 12. Finnmark 34 prosent 14. Sør Trønderlag: 32 prosent 15. Troms: 29 prosent 15. Vestfold: 29 prosent 17. Akershus: 28 prosent 18. Vest-Agder: 23 prosent 19. Nord-Trøndelag 20 prosent ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.