Søndre Land ungdomsskole vant Aktivitetsprisen 2008

Søndre Land ungdomsskole er i dag tildelt Aktivitetsprisen 2008. Ansatte og elever ved skolen har sammen arbeidet systematisk med å integrere fysisk aktivitet og levevaner i skolens planverk. Resultatet er bedre læringsmiljø, økt konsentrasjon og mindre konflikter. Prisen er et stipend på kr 50 000.


Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet overrakte prisen med følgende begrunnelse fra komitèen:

”Søndre Land ungdomsskole tildeles Aktivitetsprisen 2008 for at de systematisk har forankret arbeidet med fysisk aktivitet og levevaner i skolens og kommunens planverk. Rektor og skolen har vist at de tar fysisk aktivitet på alvor. Ved å involvere elevene og alle skolens ansatte, har de klart å sørge for at alle er fysisk aktive hver dag. Det varierte aktivitetstilbudet er sosialt inkluderende og resulterer blant annet i økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold mellom elever og lærere. Søndre Land ungdomsskole har aktivt bidratt til å inspirere og motivere en rekke andre skoler i Oppland til å følge deres gode eksempel”.

- Søndre Land ungdomsskole er et godt eksempel hvor rektor, lærere og elever over tid har jobbet for daglig fysisk aktivitet i skolen. Daglig fysisk aktivitet er viktig både for læringsmiljøet og for elevenes trivsel og helse, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen.


Halve timen i skoletida
- Skolen har over mange år jobbet med å forankre daglig fysisk aktivitet i skolen. Inaktive unge blir en stadig større utfordring. Halvtimen elevene kan røre på seg hver dag har stor betydning. Alle barn og unge bør få sjansen til å være i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Vi vet i dag at bare rundt halvparten av landets 15-åringer følger anbefalingen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien.

Stolte av prisen
- Vi har fått det til ved at vi legger inn en økt med fysisk aktivitet før matpausen hver dag, sier rektor Knut Solhaug. Det har vært viktig å sikre at de minst aktive får beveget seg. Vi har en stram organisering av aktivitetene. Elevene må ut uansett vær, også når det er kaldt eller regner, avslutter han.

Aktivitetsprisen er en del av regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009), og inngår som et av totalt 108 tiltak for å øke fysisk aktivitet i Norges befolkning.

Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet

Barn og unge bør få mest mulig tid til fysisk aktivitet og være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Voksne og eldre bør være fysisk aktive (f. eks. rask gange) i minimum 30 minutter hver dag. Fysisk aktivitet utover denne varigheten og intensiteten vil resultere i ytterligere helsegevinst. Tilstrekkelig fysisk aktivitet bidrar til å forebygge sykdommer relatert til våre levevaner som hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes, beinskjørhet og visse krefttyper.

På nettsiden www.1-2-30.no kan man lese mer om prisvinneren og alle kandidatene i årets kåring.Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.