To millioner tilskuddkroner til kommuner som satser elektronisk

To millioner tilskuddkroner til kommuner som satser elektronisk Sosial- og helsedirektoratet har i 2004 satt av til sammen to millioner kroner for å stimulere kommunene til elektronisk samarbeid innen helse- og sosialsektoren. Direktoratet ønsker å etablere fem kommunale "fyrtårn" som gjennom elektroniske samarbeidsprosjekter kan bidra til å synliggjøre muligheter og gevinster at slikt samarbeid. Tidligere i år etterlyste sosialministeren flere modige kommuner til IT-satsing i pleie- og omsorgssektoren (http://odin.dep.no/sos/norsk/aktuelt/pressem/044051-070115/dok-bn.html). Etter denne "etterlysningen" har det vært stor pågang av kommuner som ønsker å være med i konkurransen om å bli fyrtårnskommune. Nå er kriteriene for å bli fyrtårnskommune på plass. Med disse midlene ønsker direktoratet å finne motiverte kommuner. De fem fyrtårnskommunene skal følges opp over tre år. Satsningen er en del av et kommuneprogram som skal bidra til mer - og bedre - samarbeid mellom kommunale helse- og sosialtjenester og deres samarbeidspartnere. Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå målene i den statlige strategien "Samspill 2007 - elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren", hvor visjonen er helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid. Frist for søknad er mandag 6. september 2004. Skriftlig søknad skal sendes: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling IT-strategi og statistikk Postboks 8054 Dep. 0031 Oslo Mer informasjon finner du her: http://www.shdir.no/samspill Kontaktpersoner: Ann-Kristin Endal 99 740 740 / Ellen Strålberg: 25 16 30 00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.