Torsdag 17. desember 2009 kl 13.00 –14.00 i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2 ved St. Olavs plass i Oslo

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil delta. Overlege Dag Clement Johannessen har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet handlingsprogrammet med retningslinjer. Han deltar under lanseringen med representanter fra fagmiljøet og brukerforeningene. Fra Helsedirektoratets side deltar helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth og strategidirektør for kreftområdet Stein Kaasa.

For første gang i Norge har fagmiljøene med støtte av pasientorganisasjoner samlet seg om et handlingsprogram og retningslinjer for diagnostisering, behandling og oppfølging av prostatakreft. Dette som ledd i den nasjonale kreftstrategien som løper frem til 2011. Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn. Prostatakreft vokser ofte sakte slik at mange menn dør med og ikke av kreft. Men av dem som dør av prostatakreft er det mange som opplever store smerter og andre symptomer. Behandling og koordineringen av den siste tiden pasienten lever blir også omtalt i retningslinjene. Røyking, overvekt og innaktivitet øker risikoen for prostatakreft. Forebyggende innsats på disse områdene er derfor viktig. Det er de vanlige rådene om kosthold som gjelder også her, samt at man ikke bør røyke og ha et moderat inntak av alkohol. Ved å teste alle menn viser det seg at man finner 48 tilfeller av ufarlig prostatakreft for hvert tilfelle som bør behandles.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.