WHO erklærer fase seks av pandemi

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i dag erklært fase seks i utviklingen av epidemien med den nye influensa A(H1N1). Dette betyr at vi har en global pandemi der smitten ikke lenger er begrenset geografisk.

I følge pandemiplanene til WHO og Norge betyr fase seks at spredningen av det nye influensaviruset er økende, og at det er vedvarende smitte i den generelle befolkningen på flere kontinent. Hittil er det registrert smittede i 74 land, men foreløpig er ingen dødsfall meldt i Europa. I Norge er nå 13 personer smittet. Elleve av disse er smittet i USA eller Mexico mens to av de smittede har bodd sammen med en som ble smittet i utlandet. – At Verdens Helseorganisasjon nå erklærer fase seks betyr at vi har fått en pandemi som alle land, inkludert vi i Norge, må forberede seg på å bli rammet av. Utviklingen er helt i tråd med det vi har forventet. Det ser fortsatt ut til at sykdommen dette nye viruset gir er mild for det store flertallet, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Han forventer at vi får mer omfattende smittespredning også i Norge, mest sannsynlig til høsten. Derfor understreker han at alle sektorer bør planlegge for et langt sykefravær. - Våre planer og tiltak må tilpasses pandemiens alvorlighet og situasjonen i Norge. Slik det ser ut nå er det for eksempel ikke aktuelt å stenge skoler og iverksette katastrofeplaner ved sykehusene, sier Larsen. Helsedirektøren understreker at myndighetene nøye følger utviklingen for å kunne anbefale de mest hensiktsmessige tiltakene. Han ønsker særlig mer kunnskap om hvordan viruset gir sykdom i områder der det er vinter og hvem som kan ha risiko for alvorlige komplikasjoner. - I tillegg er vi opptatt av å følge med på hvordan viruset utvikler seg. Det er vanlig at virus utvikler seg over tid. WHO og norske helsemyndigheter forventer ikke at viruset endrer seg til det værre, men er likevel forberedt på at sykdomsbildet kan bli mer alvorlig enn det er i dag, sier Larsen. Fase seks innebærer at helsemyndigheter over hele verden forbereder seg på tiltak for å begrense skadevirkninger av at mange kan bli syke. - Når WHOs beredskapsnivå økes til seks, gir det et sterkt signal om å fortsette arbeidet for å forsinke innenlands smitte og begrense skadevirkninger av sykdom på sikt, sier helsedirektøren. For mer informasjon se www.pandemi.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.