Økt årsforventning for EPS-vekst: Henkel leverer en sterk økning omsetning og inntjening i Q3

Report this content
  • Salg: + 8,4 % til 4 590 millioner euro (organisk: + 3,2 %)

  • Driftsresultat *: + 12,3 % til 778 millioner euro

  • EBIT-margin*: + 0,5 prosentpoeng til 16,9 %

  • Resultat pr. preferanseaksje* (EPS): +11,1 % til 1,30 Euro

  • Sterk organisk salgsvekst i fremvoksende markeder: + 6,5 %

Düsseldorf - "Til tross for et vedvarende utfordrende markedsmiljø, leverte Henkel sterke resultater i tredje kvartal. Vi har en betydelig økning i både omsetning og inntjening på tvers av alle forretningsenheter. Det organiske salget i fremvoksende markeder var sterkt, og utgjør nok en gang over gjennomsnittet til veksten. Modne markeder viste en positiv utvikling, særlig drevet av solide resultater i Nord-Amerika. "Her økte vi vår virksomhet for tredje kvartal på rad," sier Henkels konsernsjef Kasper Rorsted. "Justert driftsresultat og justert EBIT-margin nådde rekordnivåer i tredje kvartal, og alle forretningsenheter kunne rapportere en oppjustert EBIT og justert EBIT-margin sammenlignet med foregående år."

"Det sterke resultatet i tredje kvartal i krevende og ustabile markeder demonstrerer vår evne til å tilpasse oss det vanskelige økonomiske miljøet. Smidighet og fleksibilitet forblir viktige suksessfaktorer for oss og bekrefter vår strategi med å tilpasse og fortsette å forenkle våre strukturer og prosesser i tråd med endrede markedsforhold."

* Justert for engangskostnader/-inntekter og restruktureringskostnader

Økt forventning for EPS-vekst

Henkel spesifiserte utsiktene for organisk salgsvekst og økte sin forventning for EPS-vekst for regnskapsåret 2015: "Vi forventer nå å oppnå en organisk salgsvekst på rundt 3 prosent i 2015. Vi fortsetter å forvente at vår justerte EBIT-margin vil øke til ca. 16 prosent, og forutser nå en økning i justert resultat pr. referanseaksje på over 10 prosent. "

Salgs- og inntjeningsresultater i tredje kvartal av 2015

I tredje kvartal av 2015 økte salget betraktelig med 8,4 prosent til 4 590 millioner euro. Justert for de positive virkningene av valutakursene på 2,3 prosent økte salget med 6,1 prosent. Organisk - dvs. justert for valuta og oppkjøp/salg av virksomheter - økte salget med 3,2 prosent.

Forretningsenheten Laundry & Home Care oppnådde en sterk organisk salgsvekst på 5,5 prosent. Innen forretningsenheten Beauty Care økte det organiske salget økte med solide 2,1 prosent. Forretningsenheten Adhesive Technologies rapporterte også om en solid forbedring i organisk salg på 2,3 prosent.

Etter engangskostnader, engangsgevinster og omorganiseringskostnader, økte justerte driftsresultatet med 12,3 prosent fra 693 millioner euro til 778 millioner euro. Rapportert driftsoverskudd (EBIT) økte med 10,4 prosent, fra 603 millioner kroner til 666 millioner euro.

Justert avkastning på salget økte med 0,5 prosentpoeng til 16,9 prosent. Rapportert avkastning på salget økte med 0,3 prosentpoeng til 14,5 prosent.

Henkels finansresultat på -11 millioner euro var på nivå med samme kvartal i fjor. Skattesatsen utgjorde 24,6 prosent (samme kvartal i fjor: 24,0 prosent).

Justert nettoinntekt for kvartalet etter fradrag av minoritetsposter økte med 11,0 prosent, fra 508 millioner euro til 564 millioner euro. Rapportert nettoinntekt i kvartalet økte med 9,8 prosent, fra 450 millioner euro til 494 millioner euro. Etter å ha trukket fra 10 millioner euro for ikke-kontrollerende interesser, økte kvartalsinntekten til 484 millioner euro (samme kvartal i fjor: 440 millioner euro).

Justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte med 11,1 prosent, fra 1,17 euro til 1,30 euro. Rapportert EPS økte med 10,9 prosent fra 1,01 euro til 1,12 euro.

Netto arbeidskapital i forhold til salget økt fra året før med 0,4 prosentpoeng til 6,0 prosent. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp.

Forretningsresultat fra og med januar til og med september 2015

I første halvdel av 2015 økte salget til Henkel med 1 413 millioner euro til 13 715 millioner euro, og nådde dermed et nytt høydepunkt for Henkel. Dette var en økning på 11,5 prosent sammenlignet med de ni første månedene i 2014. Justert for valuta, økte salget med 6,4 prosent. Organisk – dvs. justert for valuta og oppkjøp/salg av virksomheter – økte salget med 3,1 prosent, der alle Henkels tre forretningsenheter bidrar.

Justert driftsresultat økte med 267 millioner euro fra 1 986 millioner euro til 2 253 millioner euro (+ 13,4 prosent). Justert fortjenestemargin (EBIT-margin) økte fra 16,1 prosent til 16,4 prosent.

Justert nettoinntekt for årets ni første måneder, etter fradrag for minoritetsposter, økte med 11,9 prosent fra 1,459 millioner euro til 1 632 millioner euro.

Justert resultat per foretrukne aksje (EPS) økte med 11,9 prosent fra 3,37 euro til 3,77 euro.

Henkels netto finansielle posisjon den 30. september 2015 var -336 millioner euro (31. desember 2014: -153 millioner euro). Endringen sammenlignet med utgangen av 2014 er hovedsakelig knyttet til utbytte og betaling for oppkjøp.

Utsiktene for Henkel Group i 2015

Henkel har spesifisert sin forventning for organisk salgsvekst for regnskapsåret 2015, og forventer nå en vekst på omlag 3 prosent. Organisk salgsvekst i forretningsenheten Laundry & Home Care er forventet å være på mellom 4 og 5 prosent. I forretningsenheten Beauty Care forventer Henkel en fortsatt organisk salgsvekst på omlag 2 prosent. På grunn av især langsommere vekst i Kina, forventer Henkel nå at den organiske salgsveksten i forretningsenheten Adhesive Technologies vil være på mellom 2 og 3 prosent. Som tidligere forventer Henkel en stabil utvikling i salgsandelen i vekstmarkedene. Henkel holder fast på utsiktene for en justert fortjenestemargin på salg (EBIT) og forventer en fortsatt økning til ca. 16 prosent (2014: 15,8 prosent), og forutsetter at alle enheter vil bidra til denne økningen. Henkel har økt sin forventning for justert resultat per referanseaksje og forventer nå en økning på mer enn 10 prosent (2014: 4,38 euro).

Denne pressemeldingen er en kortere versjon av den opprinnelige. Rapporten for tredje kvartal 2015 og ytterligere informasjon med nedlastbart materiale og lenke til telefonkonferanseoverføringen finner du følgende Internett-adresse:

www.henkel.com/ir

www.henkel.com/press

Dette dokumentet inneholder langsiktige uttalelser som er basert på dagens estimater og forutsetninger foretatt av konsernledelsen i Henkel AG & Co.KGaA. Langsiktige uttalelser er preget av bruk av ord som forventet, tenkt, planlagt, forutsi, anta, formode, estimat, forutse, prognose og lignende formuleringer. Slike uttalelser skal ikke forstås som garantier om at dette faktisk vil skje. Framtidige resultater og faktiske resultater oppnådd av Henkel AG & Co. KGaA og selskapets tilknyttede selskaper er avhengige av en rekke risikofaktorer og usikkerhetsmomenter og kan derfor avvike vesentlig fra alle uttalelser om fremtiden. Mange av disse faktorene ligger utenfor Henkels kontroll og kan ikke forutsis fullt og helt. Eksempler på dette er det økonomiske klimaet i fremtiden, handlinger fra konkurrenter eller andre markedsaktører. Henkel har verken til hensikt eller plikt til å oppdatere slike fremadskuende redegjørelser.

For mer informasjon, kan du kontakte:

Cecilia L. Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

E-post: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Telefonnummer: 46 10 480 76 11

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder: Beauty Care (skjønnhetsprodukter), Laundry & Home Care (vask og husholdningsrengjøring) samt Adhesive Technologies (lim, tetting og overflatebehandling). Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjente varemerker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex.  Henkel har ca. 50 000 ansatte, og rapporterte i 2014 en omsetning på 16.428 millioner euro og en gevinst på 2.588 millioner euro.  Henkel er notert på den tyske børsen DAX.  Henkel Norden har ca. 400 medarbeidere og omsatte 228,5 millioner euro i 2014.

Tags:

Dokumenter og linker