Acta har mottatt endelig rapport fra Finansinspektionen etter tilsyn i Acta Kapitalforvaltning ASAs svenske filial

Acta Kapitalforvaltning ASA har nå mottatt den endelige rapporten fra den svenske Finansinspektionens tilsyn som har pågått siden høsten 2008. Det svenske tilsynet har pågått delvis parallelt med Kredittilsynets ordinære tematilsyn i Norge, og ble initiert da den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers måtte be om konkursbeskyttelse. Acta gjorde da Finansinspektionen oppmerksom på at vi, som en av flere distributører i markedet, har tilbudt investeringsprodukter fra Kaupthing Bank basert på obligasjoner utstedt av Lehman Brothers.
 
Under tilsynet og prosessen etter tilsynet, påpekte Finansinspektionen flere forhold som etter deres oppfatning var av alvorlig karakter. Acta har gjennom brev og møter med Finansinspektionen dokumentert at disse vurderingene har vært gjort basert på delvis feil faktagrunnlag og prosess. Acta registrerer nå ved mottak av endelig rapport, at Finansinspektionen ikke har hensyntatt disse innspillene.

Acta er derfor fremdeles av den oppfatning at Finansinspektionen baserer flere av sine konklusjoner på faktiske feil og misforståelser, men selskapet kommer til å rette seg etter de pålegg tilsynet gir. Acta har allerede gjennomført en rekke tiltak for å sikre at kvaliteten i rådgivningsprosessen er i henhold til kravene som stilles til bransjen. Acta har de siste årene brukt store ressurser for å bedre kvaliteten i hele organisasjonen. Compliancefunksjonen er betydelig styrket det siste året og fokus på kvalitet gjennomsyrer i dag hele Actas rådgivningsvirksomhet.

Ledelsen og de ansatte i Acta er tilfredse med at rapporten fra Finansinspektionen nå endelig er mottatt, og at fokuset fremover nå kan rettes mot å tilby våre kunder god økonomisk rådgivning av en kvalitet som er bransjeledende.
 
 
Kontaktpersoner:
Simen Mørdre, konsernsjef  - telefon 908 68 562
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - telefon 995 41 507

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner