Acta Holding rendyrker strategien, gjennomfører organisatoriske endringer og satser mer mot profesjonelle kunder

(Oslo, 15. august 2012) Acta Holding gjør omfattende strategiske grep og endrer innretningen på virksomheten for å sikre et bedre tjenestetilbud til formuende, bedrifter og institusjonelle kunder. Som et ledd i denne endringen skifter Acta Holding navn til Agasti Holding og hovedkontoret flyttes til Oslo. Alfred Ydstebø vil fra og med i dag tiltre som administrerende direktør i holdingselskapet. Jørgen Pleym Ulvness ansettes som viseadministrerende direktør i holdingselskapet og som ny leder for Agasti Capital Markets.

Capital Markets blir et nytt forretningsområde i Agasti Holding. Satsingen på Capital Markets vil blant annet tilføres nye ressurser gjennom inngåelse av en eksklusiv strategisk allianse med Wunderlich Investment Company, Inc. i USA. Den strategiske alliansen bidrar til styrket kompetanse, bedre effektivitet og et sterkere tjenestetilbud til formuende, bedrifter og institusjonelle kunder.

Navneskiftet og flytting av hovedkontor betinger godkjennelse i holdingselskapets generalforsamling.

Agasti Holding vil etter dette ha tre forretningsområder: Wealth Management, Capital Markets og Investment Management. Felles for de tre forretningsområdene er en målrettet satsing på kompetanse og kvalitet i interne prosesser og kontrollsystemer så vel som i slagkraftige tjeneste- og produkttilbud til kundene.

Konsernet velger en ny forretningsmessig løsning gjennom en eksklusiv strategisk allianse med Wunderlich Investment Company, Inc., som er holdingselskapet til meglerhuset Wunderlich Securities, Inc. i USA. Meglerhuset har 420 ansatte fordelt på 24 kontorer i 14 stater og tilbyr et bredt utvalg av finansielle tjenester innen corporate finance, aksje og obligasjonsmegling, aksjeanalyse og formuesforvaltning. Selskapet retter seg mot institusjonelle og formuende kunder og har 26 000 private kunder og 1500 institusjonelle kunder og en samlet forvaltningskapital på USD 5 milliarder.

Agasti Capital Management kjøper 50 % av Wunderlich Securities AS for NOK 6 millioner og har en opsjon på kjøp av de siste 50 % neste år. Avdelingen i Norge har 7 ansatte, god omsetningsvekst og voksende inntjening. Omsetningen første halvår 2012 var NOK 8,5 millioner og resultatet før skatt var NOK 0,4 millioner. Wunderlich Securities har en solid posisjon innen eiendom og energisektoren, samt private equity. Dette er forretningsområder og kompetanse som passer meget godt strategisk for å realisere de kommuniserte målene for Agasti Capital Markets.

I tillegg til aksjekjøpet investerer Agasti Capital Markets USD 2,5 millioner i Wunderlich Investment Company, Inc. i form av en konvertibel obligasjon som en del av helheten for å styrke alliansen.

Reorganiseringen og transaksjonene gjøres i tråd med den allerede vedtatte og kommuniserte strategien.

- Ansettelsen av Jørgen er et viktig steg for konsernets nysatsing. Sammen med hans erfaring og ledelse vil grepene vi nå gjennomfører løfte oss inn i de mest interessante delene av finansmarkedet. Dette skaper igjen et godt fundament for å bygge et kompetansedrevet, profesjonelt og lønnsomt finanskonsern, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti Holding.

Alliansen ventes å styrke konsernet innen områdene eiendom, private equity, energi og oljeservice og vil således være et sterkt bidrag i arbeidet for å rekruttere nødvendig kompetanse for å bygge det nye Agasti-konsernet. Synergiene med alliansen omfatter også, i tillegg til analyse og capital markets funksjoner, overføring av beste praksis innenfor Wealth Management som compliance, drift, IT, kundeservice, samt produkt og konseptutvikling.

Alfred Ydstebø er hovedeier i Wunderlich Investment Company, Inc. Han har verken deltatt i forhandlingene eller i styrebehandlinger av transaksjonene. Investeringene i Wunderlich Securities AS og Wunderlich Investment Company, Inc. ventes å bli gjennomført i løpet av to til tre måneder og er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Forretningsområdet Wealth Management vil bestå av selskapene Navigea Securities AS, Navexa Securities AB og H&P Fondförvaltning AB som ved oppstart vil ha en forvaltningskapital på cirka NOK 26 milliarder, 100 rådgivere fordelt på 20 kontorer, samt et meglerbord for storkunder.

Navigea Securities AS og Navexa Securities AB vil i fremtiden ha fokus på å betjene de 15 000 største kundene. Cirka 30 000 mindre kunder i konsernet skal betjenes gjennom et eget selskap for å sikre dem best mulig oppfølging. Det nye selskapet vil søke etter en partner som kan videreutvikle selskapet alene eller sammen med Navigea Securities og vil således ikke bli et satsingsområde fremover for Agasti Holding.

Forretningsområdet Capital Markets vil bestå av selskapet Agasti Capital Markets AS og 50 % av selskapet Wunderlich Securities AS som vil tilby kapitalmarkedstjenester med særlig fokus på eiendom, private equity, energi og oljeservice.

- Dette er en virksomhet som har vært drevet i over 20 år, gjennom særdeles skiftende økonomiske forhold, nådd store høyder, men også måttet tåle mye kritikk. Konsernet har i dag over NOK 55 milliarder til forvaltning og over 15 000 kjernekunder. Med de endringer som nå vil gjennomføres, ser jeg ydmykt frem til å ta fatt i spennende utfordringer, men gleder meg stort til å arbeide for å utvikle et kompetent, profesjonelt og langsiktig system - til det beste for aksjonærene, de ansatte og ikke minst kundene, sier Jørgen Pleym Ulvness, påtroppende viseadministrerende direktør i Agasti Holding.

Forretningsområdet Investment Management vil bestå av selskapet Obligo Investment Management AS som vil ha en forvaltningskapital (eiendeler) på cirka NOK 46 milliarder og et særlig fokus på eiendom, private equity, infrastruktur og shipping. Her vil det satses på å bygge en kompetansedrevet solid institusjonell forvaltningsplattform hvor det skal rekrutteres nye ressurser i tillegg til dagens Obligo organisasjon.For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Alfred Ydstebø

Mobil: (+47) 908 32 828

Informasjonsdirektør Mirja Herrdin

Mobil: (+47) 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner