ACTA INNKALLER TIL GENERALFORSAMLING

Actas generalforsamling finner sted onsdag 30. april 2008, klokken
13.00 på Victoria Hotel i Stavanger.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø

2. Valg av møteleder

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2007 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår et utbytte på 2,55 kroner per aksje. Aksjen handles eksklusiv utbytte 2. mai 2008.

6. Fastsettelse av styrehonorar

7. Fastsettelse av honorar til revisor

8. Valg av styre
Valgkomitéens innstilling til nytt styre følger som eget vedlegg
 
9. Erklæring om  fastsettelse av  lønn og  annen godtgjørelse  til ledende ansatte

10. Fullmakt til å utstede aksjer

11. Fullmakt til å erverve egne aksjer


Stavanger, 16. april 2008

Alfred Ydstebø
Styrets leder

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..