Agasti blir majoritetseier i Wunderlich Investment Company, Inc., gjennomfører rettet emisjon og endrer navn til Agasti Wunderlich

Agasti Holding ASA (Agasti) kjøper 70,8 % av Wunderlich Investment Company, Inc. (Wunderlich) og etablerer den eneste Nordisk/USA-baserte investeringsbanken med integrert virksomhet innen Capital Markets, Investment Management og Wealth Management. Agasti skifter samtidig navn til Agasti Wunderlich ASA som blir en av de største uavhengige formuesforvalterne i Norden. Vi vil fra dag én ha på plass et crossboarder-team og en unik kjennskap og plasseringsevne mot 1.200 institusjonelle kunder i USA, som også omfatter noen av de største private equity-aktørene. Agasti Wunderlich vil være den eneste nordiske aktøren som tilbyr dette.

Agasti inviterer til en presentasjon på Hotel Continental, Stortingsgaten 24, Oslo, i dag mandag 27. mai kl. 10:00. Presentasjonen er åpen for alle. Agastis ledelse vil sammen med Gary K. Wunderlich, grunnlegger og administrerende direktør i Wunderlich Securities, Inc. delta under presentasjonen som også kan også sees direkte på internet. Vennligst benytt link som er utlagt på Agastis investor relations internettsider på www.agasti.no/investor-relations/. Linken vil være tilgjengelig først kort tid før presentasjonen. Vedlagt denne meldingen følger presentasjonen som vil brukes senere i dag.

Agasti Wunderlich får etter transaksjonen rundt 700 ansatte, 46 kontorer fordelt på 20 kontorer i Norge og Sverige og 26 kontorer fordelt på 15 stater i USA. Det nye selskapet får en samlet omsetning på rundt NOK 1 milliard, total forvaltningskapital på nærmere NOK 100 milliarder fordelt på 74.000 formuende privatpersoner og mer enn 1.400 institusjonelle investorer.

Transaksjonen gjennomføres ved at Agasti kjøper 70,8 % av aksjene i Wunderlich fra Coil Investment Group AS (Coil) og andre aksjonærer med oppgjør i nyutstedte Agasti-aksjer tilsvarende 70,8 % av utestående aksjer i Agasti. Transaksjonen er basert på et avtalt bytteforhold på 1:1 med et mulig tilleggsvederlag på inntil 15 % ved innfrielse av særskilte kriterier innen utløpet av 2013 samt kursutvikling i Agasti-aksjen frem til fremleggelse av resultatet for fjerde kvartal 2013. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Coil kontrolleres av konsernsjef i Agasti, Alfred Ydstebø og nærstående.

Agasti har også sikret seg betingede tegninger fra selskapets største aksjonærer samt noen utvalgte aksjonærer i Wunderlich for å gjennomføre en rettet emisjon på NOK 54 millioner til kurs NOK 1,35 per aksje. Dette innebærer en premie på 10,7 % sammenlignet med sluttkurs torsdag 23. mai, dagen før emisjonen ble lukket.

Avhengig av kursutviklingen i tiden frem til generalforsamlingen vil selskapet tilby en reparasjonsemisjon overfor øvrige aksjonærer på tilsvarende kurs. Emisjonsprovenyet vil benyttes til generelle forretningsmessige formål og til å videreutvikle den strategiske satsingen. Aksjekjøpet i Wunderlich, den rettede emisjonen og en eventuell reparasjonsemisjon er betinget av godkjenning på selskapets generalforsamling som er planlagt holdt 26. juni. Den tidligere planlagte generalforsamlingen 29. mai utsettes, og det vil bli sendt ut ny innkalling i løpet av kort tid.

Ved avtalt bytteforhold på 1:1, har de største aksjonærene som deltar i emisjonen uttrykt entusiasme og støtte til transaksjonen, og har forpliktet seg til å stemme for oppkjøpet på generalforsamlingen. Emisjonen ble solid overtegnet.

For ytterligere detaljer om transaksjonene henvises til utvidet børsmelding 27. mai 2013.

Forventede synergier av transaksjonen:

  • Det forventes synergier knyttet til løpende mandater i størrelsesorden NOK 80-100 millioner pr år
  • Økt dealflow og høyere transaksjonsinntekter vil gi forbedret lønnsomhet og økte aksjonærverdier
  • Bredere forretningsmodell gir større økonomisk trygghet
  • En plasseringsevne i USA som overgår de fleste nordiske miljøer, og som gjør det mulig å kjempe om de mest attraktive mandatene fra de største aktørene
  • Bedre kapitaltilgang gjennom økt synlighet også overfor amerikanske investorer
  • Integrert eierskap gir bedre samarbeid og felles motivasjon
  • Større kredibilitet, bedret omdømme blant kunder, samarbeidspartnere og andre stakeholders
  • Unike muligheter for Agasti-konsernets kunder, spesielt innen energi/oljeservice og eiendom i aksen Norge-USA.
  • God rekrutteringsposisjon som gjør oss enda bedre i stand til å tiltrekke oss, utvikle og beholde de dyktigste menneskene i bransjen
  • Virksomheten innen wealth management vil få bred tilgang til best practice innenfor alle områder av finansiell rådgivning fra et verdens mest sofistikerte sparemarkeder.

Det lange samarbeidet og krysseierskapet mellom Wunderlich og Agasti gjør det mulig å gjennomføre denne transaksjonen. Coil (52,7 %) og andre norske aksjonærer (17,1 %) har vært majoritetseiere i Wunderlich siden 2007. Eierskapet opprettholdes gjennom Agasti, men det er avtalt at Coil vil gjennomføre et nedsalg mot ansatte i Agasti for å komme under grensen for tilbudsplikt på 1/3 i henhold til verdipapirhandelloven. Jørgen Pleym Ulvness (viseadministrerende direktør i Agasti Holding) og Bjarne Eggesbø (administrerende direktør i Obligo Investment Management) garanterer for kjøp av denne posten på inntil 14 millioner kroner.

Etableringen av Agasti Wunderlich Capital Markets AS som et av tre forretningsområder i Agasti-konsernet i 2012 og integrasjonen av Wunderlich Securities AS i Norge i mars i år, har forsterket potensialet og synergiene mellom de to organisasjonene. Wunderlich er basert på den samme forretningsmodellen innen Wealth Management og Investment Banking som det nye Agasti-systemet etablerte i 2012. Begge parter opplever for tiden et godt momentum og forventer positive resultater i løpet av 2013. De to selskapene har samarbeidet lenge og har den siste tiden kontinuerlig hatt pågående og potensielle mandater sammen. Selskapene opplever gjensidig tillit og at man langt på vei allerede har en felles kultur.

Det ligger et stort potensiale i aksen mellom nordisk og amerikansk næringsliv, noe begge parter har erfart over tid. Potensialet blir ikke mindre, og de nærmeste årene vil for eksempel mange norske selskaper hente kapital fra amerikanske investorer. Denne investorgruppen eier i gjennomsnitt 20 prosent av aksjene i OBX-indeksen på Oslo Børs, inkludert den norske stats eierskap. Dette forteller mye om amerikanske investorers interesse for norske investeringer.

Agastikonsernet har siden høsten 2012 økt sin aktivitet i USA, og har i en periode blant annet samarbeidet tett med Wunderlichs anerkjente energiteam i Houston. Selskapene har nå lagt et grunnlag som gjør at man er meget godt posisjonert og har et unikt potensiale til å styrke sin posisjon og lønnsomhet i USA og Norden betydelig.

Prosessen som har ledet frem til transaksjonen har vært grundig og effektiv. Viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness har hatt ansvar for prosessen. Arctic Securities har gjennomført fairness opinion, mens Kluge Advokatfirma har vært juridisk rådgiver til Agasti. ABG Sundal Collier har blitt engasjert i forbindelse med gjennomføring av eventuell reparasjonsemisjon. Konsernsjef Alfred Ydstebø har ikke deltatt i forberedelser eller beslutningsprosesser knyttet til transaksjonen.

-Dette har vært en god prosess der vi virkelig har merket at vårt tette samarbeid over tid har skapt et godt klima og et utmerket utgangspunkt for en tettere integrasjon. Som følge av Alfred Ydstebøs eierskap har det vært viktig for oss å bruke uavhengige eksterne rådgivere i alle deler av prosessen. Dette gir oss trygghet om at transaksjonen ikke bare er forretningsmessig fornuftig, men også er en god avtale for våre aksjonærer. Den sterke oppslutningen fra våre største aksjonærer bekrefter dette, og det er gledelig å registrere den store interessen for å tegne seg i emisjonen, sier styreleder i Agasti, Merete Haugli.

-Det er vanskelig å se en bedre timing for en slik transaksjon. Vi har et etablert samarbeid som vi det siste året har erfart fungerer meget godt. Norsk økonomi er sterk samtidig som amerikansk økonomi er i bedring. Med den unike kompetansen disse to selskapene representerer har vi en ekspertise innen både norsk og amerikansk næringsliv som sannsynligvis gjør oss til det beste crossboarder-teamet i aksen Norden-USA, sier Gary Wunderlich, grunnlegger og CEO i Wunderlich Securities, Inc.

Oslo 27. mai 2013,

For mer informasjon:
Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør Agasti Holding ASA, tlf 906 67 877
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør Agasti, tlf. 900 90 470
Gary K. Wunderlich Jr.,
grunnlegger og administrerende direktør i Wunderlich Securities, Inc. (+1) 901 270 3107

Om Wunderlich Securities, Inc.
Selskapet er et heleid datterselskap av Wunderlich Investment Company, Inc., og ble etablert i 1996 i Memphis, USA, av Gary Wunderlich og tidligere ledere fra Morgan Keegan. I dag er Wunderlich Securities, Inc. et fullservice meglerhus som tilbyr et omfattende sett av profesjonelle produkter og tjenester overfor private investorer, selskaper og institusjoner. Selskapet tilbyr finansiell rådgivning, megling, aksjeanalyse og Investment Banking-tjenester. Gjennom avdelingene Wunderlich Securities Fixed Income Capital Markets og WunTrade tilbyr Wunderlich også rentemegling. Selskapet har 26 kontorer fordelt på 15 stater og har mer enn 450 ansatte.
www.wunderlichsecurities.com

Om Agasti Holding ASA
Agastikonsernet er en ledende aktør innen investeringsrådgivning, forvaltning og som rådgiver og tilrettelegger av kapitalmarkedstjenester rettet mot formuende privatpersoner, bedrifter og institusjonelle investorer. Konsernet ble etablert i 1990, og eierselskapet Agasti Holding ASA har vært notert på Oslo Børs siden 2001. Konsernet hadde 213 ansatte ved utgangen av første kvartal 2013 og virksomhet i Norge og Sverige, i tillegg til i USA via den strategisk alliansen med Wunderlich Investment Company. Hovedkontoret er i Oslo. Per 31. mars 2013 hadde konsernet totalt eiendeler for NOK 55 milliarder under forvaltning på vegne av 43.000 kunder.
www.agasti.no

Denne meldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933. Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-4, jf § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..