Agasti Holding ASA - Godkjent prospekt

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ.

Det vises til børsmelding 26. juni 2013 om vedtagelse av Fortrinnsrettsemisjon i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet"). Agasti har i dag mottatt Finanstilsynets godkjennelse av prospektet vedrørende Fortrinnsrettsemisjonen på inntil 31 111 111 Nye Aksjer i Agasti med pålydende verdi NOK 0,18, med tegningskurs NOK 1,35.

Agastis aksjeeiere per 27. juni 2013, slik de var inntatt i aksjeeierregister i VPS 2. juli 2013, som lovlig kan delta i Fortrinnsrettsemisjonen som nærmere beskrevet i prospektet, vil motta omsettelige Tegningsretter.

Tegningsperioden starter 15. juli 2013, og utløper 29. juli 2013 kl 16:30 CET.

Forventet notering av de Nye Aksjene på Oslo Børs er på eller omkring 7. august 2013.

Tegningsrettene vil være omsettelige på Oslo Børs fra tegningsperiodens start til 24. juli 2013 kl. 16:30 CET.

Dersom aksjene i Selskapet handles til kurser over tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen (NOK 1,35), vil Tegningsrettene kunne ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon og dermed være verdiløse.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av enkelte av Selskapets aksjonærer, se prospektet pkt. 5.19. For ytterligere informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen henvises til prospektet.

Prospektet vil være tilgjengelig på følgende nettside fra 15. juli 2013: www.agasti.no.

Prospektet stilles også vederlagsfritt til disposisjon ved Selskapets forretningskontor på Bolette Brygge 1, Postboks 1753 Vika, 0122 Oslo, Norge.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.