Agasti Holding ASA gjennomfører betydelige kostnadskutt

Agasti Holding ASA (Agasti) gjennomfører betydelige kostnadskutt og trimmer virksomheten innen investeringsrådgivning i datterselskapet Navigea Securities AS (Navigea). Kostnadskuttene skjer over en periode og vil samlet sett berøre 80 - 100 ansatte og gi en årlig kostnadsreduksjon i intervallet 100 - 120 millioner kroner. Det føres parallelt med dette konkrete samtaler om avhendelse av investeringsrådgivningsvirksomheten i Sverige og konkrete samtaler om avhendelse av enkeltkontorer i Norge.

Agasti-konsernet gjennomfører tiltakene for å bedre konsernets lønnsomhet samtidig som konsernet arbeider med å ivareta kundenes investeringer og fremtidige investeringsbehov mer effektivt og strømlinjeformet. Dette vil dels også skje gjennom datterselskapene Obligo Investment Management (Obligo) og Agasti Wunderlich Capital Market (AWCM).

- Det siste halvannet året har vi gjennomført en meget omfattende snuoperasjon. I tillegg til å ha etablert nye, lønnsomme virksomhetsområder og snudd en fem år lang trend med negative resultater, har vi rekruttert topp kompetanse med nasjonal og internasjonal erfaring som gjør at Agasti som system nå kan ivareta kundene på beste måte, men gjennom en betydelig mer effektiv organisering. De prosessene vi nå er inne i er en videreføring av den snuoperasjonen vi startet høsten 2012. Målsetningen er og har vært å effektivisere og kutte betydelig med kostnader, samtidig som vi har etablert en struktur som sørger for god ivaretagelse av kundene, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Som tidligere meddelt diskuterte Agastis styre og ledelse gjennom hele 2013 alternative strategier, herunder et scenario uten investeringsrådgivning som er ressurskrevende og i dagens marked gir begrensede vekst- og inntjeningsmuligheter.

Navigea mottok i mars 2014 varsel om tilbakekall av konsesjoner fra Finanstilsynet. Endelig vedtak ventes i løpet av første halvår 2014 og Agasti er forberedt på at Finanstilsynet vil kunne stadfeste sitt varsel om tilbakekallelse av konsesjoner i Navigea.

-Selv om endringene kommer i en fase der Navigea venter en viktig endelig beslutning fra Finanstilsynet, er dette noe vi ville vurdert og delvis gjennomført uansett. Hovedforskjellen er at de nå kommer tidligere. Bakgrunnen for å trimme virksomheten er å skape gode resultater for vår samlede virksomhet, samtidig som vi fokuserer og er trygge på at vi ivaretar kundene på beste måte. Vi vil løpende vurdere ytterligere effektivisering og optimalisering av virksomheten, men ikke på bekostning av kundene, sier Ulvness.

Gjennom forvaltningsteamet i Obligo er kundenes investeringer innen eiendom og andre direkte investeringer meget godt ivaretatt og det arbeides med å etablere gode, likvide fond-i-fond-løsninger gjennom AWCM.

Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell hel eller delvis avvikling av virksomheten i Navigea, hensyntatt estimerte restruktureringskostnader på NOK 40 millioner. Jf tidligere børsmeldinger. Lykkes Agasti med strukturelle alternativer vil estimatet kunne bli vesentlig lavere.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør – telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør – telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør – telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.