Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd.

Vedlagt følger årlig oversikt for Acta Holding ASA for perioden
01.01.2009-31.12.2009.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker