Avvikling og  de-listing foreslått reversert

Den 22. august 2016 vedtok Agasti Holding ASAs ("Selskapet" eller "Agasti") ekstraordinære generalforsamling å selge Selskapets eierandel på 66 prosent av aksjene i Obligo Holding AS ("Obligo") samt finansielle eiendeler bestående av eierandeler i fondsselskaper forvaltet av Obligos datterselskap Obligo Investment Management AS og et konvertibelt lån på 2,5 millioner amerikanske dollar. Kjøper var Blackstone Real Estate Funds. Den avtalte kjøpesummen var 215 millioner kroner og ble betalt kontant i september 2016.

Blackstone Real Estate Funds ble eneeier av Obligo så snart transaksjonen var gjennomført. Agasti hadde fra samme tidspunkt ikke lenger operativ virksomhet eller eiendeler utover kontantvederlaget som ble mottatt i forbindelse med transaksjonen og aksjer i ikke-operative datterselskaper. Generalforsamlingen vedtok den 22. august 2016 dessuten styrets forslag om å avvikle Selskapet med en påfølgende strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs. Som en følge av dette ble Selskapets eiendeler, inkludert kjøpesummen med fradrag for transaksjonskostnader og selskapets driftskostnader frem til avvikling utbetalt til Selskapets aksjonærer.

Utbetaling til aksjonærer siste 12 måneder NOK per   aksje
Desember 2015 0,76
Mai 2016 0,38
September 2016 0,53
Oktober 2016 0,18
Totalt 1,85

Intelco Concept AS ("Intelco") ble i oktober 2016 eier av 33,33 prosent av aksjene i Agasti. Intelco har krevd at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for behandling av blant annet valg av nytt styre, nytt selskapsnavn med tilhørende endring av Selskapets vedtekter samt reversering av tidligere vedtak om å avvikle Selskapet og stryke aksjene fra Oslo Børs. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes den 14. november 2016.

Ovennevnte forslag, som er avhengig av endelig godkjenning på den ekstraordinære generalforsamlingen, er første trinn i en mulig prosess hvor Selskapet erverver aksjer i Hiddn Security AS ("Hiddn"), en tilbyder av krypteringsløsninger. I henhold til en uttalelse fra Intelco skal oppgjøret skje i aksjer utstedt av Selskapet. Dersom Selskapet blir eier av minst 2/3 av aksjene i Hiddn vil det også bli fremmet forslag om kapitalutvidelser i Selskapet for å finansiere drift og utvikling av den fremtidige virksomheten. Det er i den anledning etablert et garantikonsortium for tegning av aksjer for minst 20 millioner kroner.

Delårsrapporten for tredje kvartal 2016 er utarbeidet under forutsetning av at den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. november 2016 vedtar de foreslåtte vedtakene, og regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. november 2016 vedtar å stemme ned forslagene om reversering av tidligere vedtak om å avvikle Selskapet og stryke aksjene fra Oslo Børs, vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å sluttføre avviklingen av Selskapet. Selskapets aksjonærer kan ikke forvente å motta ytterligere utdelinger i tilfelle Selskapet avvikles.

Agastikonsernet hadde i tredje kvartal 2016 et resultat etter skatt på -1 million kroner. Resultat etter skatt hittil i år er -182 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2015 var henholdsvis 11 millioner kroner og 36 millioner kroner.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For ytterligere informasjon:
Kathryn Moore Baker, styreleder, telefon - 905 44 557

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker