Endelig årsregnskap 2014

Styret i Agasti Holding ASA har den 25. mars 2015 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2014 for Agasti Holding ASA og Agastikonsernet.

Årets resultat ble minus 17 millioner kroner. Endringer i årets resultat i forhold til foreløpig regnskap for 2014 publisert i børsmelding den 13. februar 2015 utgjør samlet sett en svekkelse av konsernets resultat på 6 millioner kroner. Endringene i årsregnskapet er i all hovedsak et resultat av en justering i avsetninger knyttet til inntekter, samt noen mindre korrigeringer på kostnadssiden i tillegg til andre justeringer av kostnader på bakgrunn av ny informasjon som har tilkommet selskapet siden fremleggelsen av foreløpig årsresultat.

Agastikonsernets totalkapital var ved utgangen av 2014 på 383 millioner kroner, hvilket er 3 millioner kroner mindre enn ved fremleggelsen av foreløpig årsresultat. Endringen reflekterer forandringen i konsernets årsresultat i tillegg til at det er gjort noen mindre reklassifiseringer av balanseposter.

Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Agastikonsernet for 2014 vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Agastis investor relations sider på www.agasti.no. Fullstendig årsrapport vil bli publisert elektronisk så snart den foreligger.

Oslo den 25. mars 2015

Christian Dovland
Finansdirektør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker