Endring i bindingstid opsjonsprogrammer

Det vises til tidligere børsmeldinger vedr. tildelinger under opsjonsprogram for ansatte i Actakonsernet. På bakgrunn av endringer i verdipapirforskriften endres bindingstiden på vedtatte opsjonsprogrammer slik at bindingstiden på mottatte aksjer blir i overensstemmelse med forskriften. Aksjer mottatt under opsjonsprogrammer kan nå avhendes innen 30 dager etter at den ansatte har mottatt dem i henhold til vpf.  § 8-2 bokstav c. Det forutsettes videre at handel i Acta-aksjen må sammenfalle med handelsperiodene regulert av Actas egenhandelsregler.

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, mobiltelefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12