Et endelig punktum for restruktureringen av Agasti

Agastikonsernet, under avvikling og heretter omtalt som Agasti, oppnådde i andre kvartal 2016 et resultat etter skatt på -187 millioner kroner. For årets første halvår oppnådde Agasti et resultat etter skatt på -182 millioner kroner. De sammenlignbare tallene for tilsvarende perioder i 2015 var henholdsvis 8 millioner kroner og 25 millioner kroner.

Resultatet er påvirket av et tap på 199 millioner kroner som følge av salget av Agastis 66 prosent eierandel i Obligo Holding AS (Obligo) og andre eiendeler til Audrey Management Holdings S.à.r.l., et selskap kontrollert av Blackstone LP (Blackstone Real Estate Funds), som allerede eide resterende 34 prosent av Obligo. Det bokførte tapet representerer differansen mellom bokført verdi og mottatt vederlaget for avhendede eiendeler.

Agastis viktigste inntektskilde er andelen av resultatet etter skatt i Obligo, justert for avskrivninger av immaterielle eiendeler knyttet til investeringen i den felleskontrollerte virksomheten. Obligo hadde driftsinntekter på 90 millioner kroner i andre kvartal 2016, mens driftskostnadene i kvartalet beløp seg til 49 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 42 millioner kroner for kvartalet, hvorav Agastis relative andel på 66 prosent av resultatet etter skatt i Obligo var på 20 millioner.

Den 22. august 2016 vedtok selskapets generalforsamling å selge selskapets eierandel på 66 prosent av aksjene i Obligo og finansielle eiendeler bestående av eierandeler i fondsselskaper og et konvertibelt lån på 2,5 millioner amerikanske dollar. Kjøper er Blackstone Real Estate Funds. Den avtalte kjøpesummen er 215 millioner kroner, som betales kontant. Beløpet tilsvarer 0,73 kroner per aksje i Agasti før transaksjons- og avviklingskostnader. Transaksjonen ble gjennomført 22. august 2016, og endelig oppgjør ventes å finne sted i september 2016.

Etter transaksjonen ble gjennomført eier Blackstone Real Estate Funds 100 prosent av Obligo, mens Agasti ikke lenger vil ha virksomhet eller eiendeler utover kontantvederlaget som mottas i forbindelse med transaksjonen. Generalforsamlingen vedtok den 22. august 2016 dessuten styrets forslag om å avvikle selskapet med en påfølgende strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs. Deretter vil selskapets eiendeler, inkludert kjøpesummen med fradrag for transaksjonskostnader og selskapets driftskostnader frem til avvikling, utbetales til selskapets aksjonærer. Foreløpige beregninger tilsier en utbetaling på 0,53 kroner mot slutten av september og en utbetaling på 0,17 kroner mot slutten av oktober.

Siden desember 2015 har Agasti utbetalt utbytter på nær det dobbelte av det som var aksjeverdien på det tidspunktet selskapet innledet samtaler med interesserte internasjonale aktører i desember 2014. Transaksjonen med Blackstone Real Estate Funds i 2015 har alene direkte bidratt til utbetalinger til aksjonærene i Agasti på 1,14 kroner per aksje, fordelt på salgsutbytte på 0,76 kroner per aksje i desember 2015 og ordinært utbytte på 0,38 kroner per aksje i juni 2016. Som følge av at Blackstone Real Estate Funds har kjøpt de resterende 66 prosentene av aksjene i Obligo samt andre eiendeler, vil Agasti motta et proveny tilsvarende 0,73 kroner per aksje før transaksjons- og avviklingskostnader.

I tillegg til å skape aksjonærverdier har Agasti underveis i restruktureringsprosessen sikret likviditet og exit-muligheter for aksjonærer i Obligoforvaltede selskaper i form av utbetalinger på mer enn 10 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen og forvaltningsinntektene til Obligo vil reduseres betydelig i løpet av 2016 og 2017. Utbyttekapasiteten til Obligo blir dermed begrenset i årene som kommer, noe som har klare implikasjoner for Agastis resultater.

Siden transaksjonen ble gjennomført i tredje kvartal 2016, går Agasti nå inn i en avviklingsfase. En endelig avvikling av selskapet forventes gjennomført i løpet av seks måneder. Generalforsamlingen besluttet den 22. august 2016 at avviklingsstyret skal bestå av Kathryn Moore Baker (styreleder), Live Haukvik Aker og Olav Skjervheim.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For ytterligere informasjon:
Kathryn Moore Baker, leder for avviklingsstyret, telefon - 905 44 557
Jørgen Pleym Ulvness, telefon 906 67 877

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker