Fortsatt positiv utvikling på den nye og operative virksomheten

  • Agastis operative virksomhet fortsetter den positive utviklingen og leverte justert EBIT på 9 millioner kroner og justert EBITDA på 13 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år er justert EBIT 33 millioner kroner og justert EBITDA 45 millioner kroner.
  • Etter kostnadsføring på 12 millioner kroner knyttet til inngåtte forlik i tredje kvartal endte EBITDA på 1 million kroner, og EBIT på -3 millioner kroner.  Restruktureringskostnader og andre avsetninger knyttet til avvikling av tidligere virksomhet på totalt 28 millioner hittil i år gir EBITDA på 16 millioner kroner og EBIT på 5 millioner kroner.
  • Strategien knyttet til avvikling av tidligere virksomhet innen Wealth Management er intensivert med klar målsetting om raskest og rimeligst mulig avvikling
  • Årlige inntekter i konsernet blir redusert med cirka 90 millioner kroner som følge av gjennomført restrukturering. Årlig kostnadsbase anslås å bli redusert med rundt 120 millioner kroner sammenlignet med 2013, som er i den øvre delen av det intervallet som tidligere er kommunisert
  • Generelt høyt aktivitetsnivå på transaksjonssiden, blant annet knyttet til finansiering av oil service-prosjekter. med internasjonale PE-aktører og restrukturering av eiendomsporteføljer

Presentasjon Q3 2014

Agasti-konsernet fortsetter den positive utviklingen på operativ virksomhet og oppnådde justert EBIT på 33 millioner kroner og justert EBITDA på 45 millioner kroner på operativ løpende drift i årets tre første kvartaler, og justert EBIT på 9 millioner kroner og justert EBITDA på 13 millioner kroner i tredje kvartal. Regnskapet er i samme periode belastet med avsetninger knyttet til restruktureringer på 16 millioner kroner. I tillegg er resultatet for tredje kvartal belastet med 12 millioner kroner som følge av inngåtte forliksavtaler med saksøkere som hadde reist søksmål mot datterselskaper knyttet til investeringer foretatt i perioden 2006-2008.

-Det er verdt å merke seg at Agasti-konsernet leverer stabilt og har en positiv utvikling på den løpende driften av vår nye virksomhet. Resultatene påvirkes fortsatt av opprydningsarbeidet og de massive restruktureringer vi har jobbet med gjennom hele året, men som vi ser for oss å avslutte innen utgangen av første halvår 2015, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

-Mens årets to første kvartaler var gjenstand for omfattende restruktureringer og kostnadskutt, har tredje kvartal vært preget av tilpasninger til en ny normalsituasjon der vi har arbeidet med å sikre best mulig drift, høyest mulig avkastning for våre kunder samtidig som mye arbeid er lagt ned for å avvikle all gammel ikke-operativ virksomhet, sier Ulvness.

-I løpet av høsten har datterselskapene Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS inngått forlik med 24 saksøkere i Norge, og i oktober har Acta Kapitalforvaltning AS inngått forlik med en gruppe saksøkere i forbindelse med Lehman-komplekset i Sverige. Agastis strategiske mål er å avvikle den tidligere virksomheten så effektivt som mulig slik at vi kan konsentrere oss fullt og helt om å levere solide forvaltnings- og kapitalmarkedstjenester samt sikre god avkastning, likviditet og valgmuligheter for våre kunder, sier Ulvness.

Pr 4. november 2014 gjenstår to større sakskomplekser, ett i Sverige og ett i Norge, begge knyttet til ulike investeringer gjort i årene 2006-2008.

Agasti-konsernet opplever generelt et høyt aktivitetsnivå hos både Obligo Investment Management (Obligo) og Agasti Wunderlich Capital Markets (AWCM), som jobber med flere transaksjoner.

 -Høyt aktivitetsnivå på operativ virksomhet i kombinasjon med avvikling av gammel virksomhet danner grunnlag for en bærekraftig og lønnsom vekst, avslutter Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.