God resultatutvikling for Agastis nye virksomhet – gammel virksomhet snart historie

  • Justert EBIT på 11 millioner kroner og justert EBITDA på 15 millioner kroner i fjerde kvartal. Justert EBIT på 44 millioner kroner og justert EBITDA på 59 millioner kroner i 2014.
  • Etter kostnadsføring av 35 millioner kroner i fjerde kvartal knyttet til restrukturering av virksomheten, inngåtte forlik og avsetninger til potensielle forlik endte EBITDA på -17 millioner kroner og EBIT på -24 millioner kroner i kvartalet. For 2014 endte EBITDA på -1 millioner kroner og EBIT på -20 millioner kroner etter kostnadsføring av totalt 63 millioner kroner knyttet til restrukturering av virksomheten, avsetninger til potensielle forlik og inngåtte forliksavtaler.
  • Jørgen Pleym Ulvness tar et større operativt ansvar gjennom å lede Agastis største forretningsområde, Investment Management, og konsentrerer seg mer om løpende drift.
  • Etablerer transaksjonsbasert restrukturering i Obligo, samt ytterligere spissing av virksomheten mot institusjonelle og profesjonelle investorer.
  • Intensivert prosess for å avvikle gammel virksomhet. Alle alternativer vurderes, og en avgjørelse kan bli tatt i nærmeste fremtid.
  • Kontinuerlig prosess med å tilpasse innretning og kostnader til dagens forretningsmodell, herunder vurdering av outsourcing av enkelte funksjoner.
  • Generelt høyt aktivitetsnivå på både transaksjonssiden og på meglertjenester.

Agasti-konsernet fortsetter den positive utviklingen på den operative virksomheten, parallelt med at tidligere virksomhet nå avvikles.  Agasti oppnådde justert EBIT på 44 millioner kroner og justert EBITDA på 59 millioner kroner på operativ løpende drift i 2014. I fjerde kvartal endte justert EBIT på 11 millioner kroner og justert EBITDA på 15 millioner kroner. Regnskapet er i samme perioder belastet med nedskrivninger av programvare som følge av en mer spisset forretningsmodell, samt avsetninger for fremtidige lisenskostnader relatert til termineringen av programvaren på henholdsvis 4 millioner kroner og 6 millioner kroner. I tillegg er resultatet for fjerde kvartal belastet med 26 millioner kroner og resultatet for 2014 med 38 millioner kroner knyttet til inngåtte forlik og avsetninger til potensielle forlik med saksøkere som hadde reist søksmål mot datterselskaper knyttet til investeringer foretatt i perioden 2006-2008.

-Vi fortsetter å levere gode resultater på vår nye virksomhet. Når vi i løpet av kort tid har avviklet den tidligere virksomheten, står vi tilbake med en fremtidsrettet virksomhet som har gode forutsetninger for å prestere godt i årene fremover, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Agasti-konsernet opplever generelt et høyt aktivitetsnivå hos både Obligo Investment Management (Obligo) og Agasti Wunderlich Capital Markets (AWCM). Agasti gjennomfører nå strategiske endringer i organiseringen av virksomheten for å sikre enda bedre forvaltning og for å fokusere mer på institusjonelle og profesjonelle investorer.

-Vi etablerer en større del av vår virksomhet rundt Obligo, der vi nå integrerer corporate finance- tjenester for å sikre best mulig forvaltning av eksisterende porteføljer. Gjennom vår dynamiske forvaltningsmodell skal vi skape god avkastning, økt likviditet og utbytte til investorene gjennom solid forvaltning og en transaksjonsbasert restrukturering av investeringsporteføljer der vi identifiserer muligheter for våre kunder. Agasti Wunderlich Capital Markets vil fortsette å tilby meglertjenester og corporate finance-tjenester primært innen shipping og energi/oil services, sier Ulvness.

Agasti spisser forretningsmodellen ved å fokusere sterkere på institusjonelle og profesjonelle investorer. Agasti-konsernet har et økende antall kunder som klassifiseres som profesjonelle og/eller institusjonelle investorer, norske og utenlandske. Antall kunder som klassifiseres som private ikke-profesjonelle investorer er fortsatt høyt, men synkende. Disse er ikke lenger en del av den fremtidige strategien i den forstand at Agasti-konsernet ikke lenger vil tilby nye investeringer direkte til denne gruppen. Et flertall av disse kundene er investert i en eller flere av investeringsporteføljene forvaltet av Obligo og mottar således tilsvarende oppfølging av eksisterende investeringer fra egne Investor Relations-team i Obligo som profesjonelle og/eller institusjonelle investorer.

 -Det er ressurskrevende og det stilles høye krav til håndteringen av private investorer uten spesialkompetanse på finansielle instrumenter. Det tar vi nå konsekvensen av og konsentrerer oss mer om kunder som har slik kompetanse. Denne gruppen har økt betydelig i omfang i konsernet de siste to årene. Dette er en endring vi har vurdert i lengre tid og som vi nå gjennomfører for å gjøre selskapet mer robust, skape et mer effektivt grensesnitt mot kundene og sikre større aksjonærverdier gjennom økt lønnsomhet, sier Ulvness.

Med avvikling av investeringsrådgivningen i 2014, spissing av virksomheten mot institusjonelle og profesjonelle investorer og avvikling av tidligere virksomhet fra Acta innen utgangen av første halvår 2015, består Agasti-konsernet for alle praktiske formål nå kun av de to nye forretningsområdene som ble etablert gjennom 2013.

Forretningsområdet Investment Management består av forvaltningsselskapet Obligo Investment Management med datterselskaper og integrert corporate finance som står for en restruktureringsbasert og dynamisk forvaltning av kundenes investeringer på 44 milliarder kroner innen eiendom, shipping, private equity og infrastruktur. Forvaltningsteamet består av personer med lang og bred erfaring fra anerkjente forvaltningsmiljøer i både Norge og internasjonalt. Isolert oppnådde forretningsområdet i 2014 et driftsresultat på 27 millioner kroner.

Forretningsområdet Capital Markets består av meglerhuset Agasti Wunderlich Capital Markets og svenske Navexa Securities, og har sin virksomhet innen annenhåndsomsetning og prosjektfinansiering samt en corporate finance-avdeling som tilbyr rådgivning og tilrettelegging av ulike typer kapitalmarkedstransaksjoner. Isolert oppnådde forretningsområdet i 2014 et driftsresultat på 29 millioner kroner.

-Som ventet har det vært krevende å bygge det nye Agasti-konsernet gjennom de to siste årene, og det har vært helt nødvendig å gjøre massive grep. Vi har etablert noe helt nytt, avvikler nå tidligere Acta-virksomhet og har underveis håndtert et arvet omdømme som vi har jobbet målrettet med å forbedre. På veien har vi vært nødt til å la cirka 250 ansatte gå, samtidig som vi har ansatt cirka 100 meget kompetente mennesker for å tilpasse kompetansen til ny virksomhet. Til tross for at vi har brukt svært mye tid og penger på avvikling og opprydning, fortsetter vi å vise stabil og positiv resultatutvikling over tid på underliggende drift, samtidig som vi foretar nødvendige strategiske endringer for å sikre best mulig verdier for kunder og aksjonærer, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner: 
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877 
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730 
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.