God start på året for Agasti

Agastikonsernet (Agasti) oppnådde i 1. kvartal 2016 et resultat etter skatt på 5 millioner kroner. Det sammenlignbare tallet for tilsvarende kvartal i 2015 var 17 millioner kroner.

Første kvartal 2016 var det første hele kvartalet i den nye strukturen der Agasti og Blackstone Real Estate Funds eier henholdsvis 66 prosent og 34 prosent i Obligo Holding AS (Obligo). Agastis viktigste inntektskilde er andelen av resultatet etter skatt i Obligo, justert for avskrivninger av immaterielle eiendeler knyttet til investeringen i den felleskontrollerte virksomheten. Siden verdivurderingen av Agasti avhenger av Obligos resultater og utbyttekapasitet, vil Agasti fokusere på drift og utvikling i Obligo i sin kommunikasjon til markedet.

Obligokonsernet hadde driftsinntekter på 87 millioner kroner i første kvartal 2016. Driftskostnadene beløp seg til 56 millioner kroner i første kvartal 2016, inkludert 5 millioner kroner i avsetninger til fremtidige leieforpliktelser. Driftsresultatet endte på 31 millioner kroner for kvartalet. Agastis relative andel på 66 prosent av resultat etter skatt i Obligo er 14 millioner kroner.

Resultatet for kvartalet reflekterer løpende forvaltnings- og transaksjonsinntekter fra de ulike investeringsselskapene som forvaltes av Obligo, inkludert 25 millioner kroner som betaling for overgangstjenester knyttet til porteføljer som Obligo ikke lenger skal forvalte.

Obligo forvalter verdier for totalt 44 milliarder kroner, hvorav 35 milliarder i eiendom. Dette inkluderer om lag 21 milliarder kroner i porteføljer Blackstone Real Estate Funds kjøpte i 2015. Obligo vil fortsette å forvalte porteføljer kjøpt av Blackstone Real Estate Funds med en samlet forvaltningskapital per 31. mars 2016 på 9,5 milliarder kroner. Obligo vil frem til juli 2016 motta forvaltningshonorarer for disse porteføljene på om lag samme nivå som tidligere. Deretter vil honorarene baseres på en kostnadsdekning og en insentivhonorarmodell. Inkludert i forvaltningskapitalen er også 11 milliarder kroner i eiendom som Obligo forvalter på vegne av Patrizia. Disse tjenestene vil imidlertid avsluttes i løpet av 2016. Som en konsekvens av ovenstående vil midler Obligo har under forvaltning reduseres med om lag 22,5 milliarder kroner.

Obligos hovedfokus er kjøp, salg og forvaltning av nordisk eiendom. Sammen med Blackstone Real Estate Funds har Obligo en ambisjon om å ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet. Obligo ser også interessante muligheter innen infrastruktur, og jobber for tiden med konkrete prosjekter herunder en potensiell likviditetshendelse og nye initiativer. Når det gjelder private equity og shipping, har Obligo en mer opportunistisk tilnærming, men hovedstrategien er å fortsette å skape best mulig verdier for aksjonærene og forvalte til forfall.

Som Agasti har formidlet på tidligere kvartalspresentasjoner, i delårsrapporter og i årsrapporten for 2015, vil Obligos forvaltningsinntekter fra eksisterende forvaltningsmandater reduseres over tid. Dette skjer både som følge av at forvaltningsmandater overføres til andre forvaltere og som følge av løpende disposisjoner, både i ordinær virksomhet og som et resultat av at visse underliggende fond nærmer seg forfall. For å sikre fremtidige forvaltningsinntekter etablerte Agasti og Blackstone Real Estate Funds i 2015 en forvaltningsplattform i Obligo med fokus på institusjonelle investorer. Forvaltningsplattformen gir tilgang på institusjonell kapital og åpner for å gjennomføre eiendomstransaksjoner og etablere nye forvaltningsmandater.

Obligos eiendomsteam arbeider kontinuerlig med å identifisere transaksjonsmuligheter i det nordiske eiendomsmarkedet og vurderer ulike alternativer.

Parallelt fortsetter Obligo arbeidet med å skape gode exit-muligheter til aksjonærer i eksisterende, til dels innelåste investeringsstrukturer i eiendom, private equity, infrastruktur og shipping, slik man oppnådde gjennom salget av 11 eiendomsporteføljer i 2015.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker