Hiddn Solutions ASA – Start tegningsperiode i Fortrinnsrettsemisjon

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet"), senest den 23. januar 2017, vedrørende en NOK 20-60 millioner fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") og børsmelding fra Selskapet tidligere i dag vedrørende godkjennelse av et prospekt ("Prospektet").

Fortrinnsrettsemisjonen omfatter inntil 20 761 245 nye aksjer i Selskapet, hver en pålydende NOK 0,34 ("Tilbudsaksjene"), til en tegningskurs per aksje på NOK 2,89 ("Tegningskursen"), hvilket innebærer et bruttoproveny på inntil ca NOK 60 millioner.

Aksjonærer i Selskapet per den 24. januar 2017, som registrert i VPS per den 26. januar 2017 ("Registreringsdatoen"), ("Eksisterende Aksjonærer") vil vederlagsfritt tildeles omsettelige tegningsretter ("Tegningsrettene"). Hver Eksisterende Aksjonær vil tildeles 0,54409 Tegningsretter for hver aksje registrert eiet i Selskapet på Registreringsdatoen. Antall Tegningsretter vil rundes ned til nærmeste hele Tegningsrett for hver Eksisterende Aksjonær. Betinget av gjeldende begrensninger i den relevante jurisdiksjon for hver Eksisterende Aksjonær, vil hver av Tegningsrettene gir fortrinnsrett til å tegne seg for og å bli allokert én (1) Tilbudsaksje til Tegningskursen.

Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter i dag 27. januar 2017 og utløper klokken 16.30 den 10. februar 2017 ("Tegningsperioden").

Tegningsrettene vil noteres og være omsettelige på Oslo Børs fra og med i dag 27. januar 2017 til og med kl. 16.30 den 8. februar 2017 under ticker "HIDDN T" ("Omsetningsperioden"). Tegningsrettene vil ha en økonomisk verdi dersom Selskapets aksjer handles over Tegningskursen i Tegningsperioden.

Tegningsretter som ikke er solgt før utløpet av Omsetningsperioden (dvs. før 8. februar 2017 klokken 16.30) eller som ikke brukes til tegning av Tilbudsaksjer før utløpet av Tegningsperioden (dvs. før 10. februar 2017 klokken 16.30) vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren. Eiere av Tegningsretter bør merke seg at tegning av Tilbudsaksjer må gjennomføres i overenstemmelse med de prosedyrer som er beskrevet i Prospektet og at innehav av Tegningsretter i seg selv ikke representerer tegning av Tilbudsaksjer.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et garantikonsortium som har forpliktet seg til å sikre tegninger for opp til NOK 20 millioner i Fortrinnsrettsemisjonen ("Garantien"). Garantien er betingelsesløs og ugjenkallelig. Garantikonsortiumet består av eksisterende aksjonærer i Selskapet. Hver garantist er pro rata ansvarlig, begrenset oppad til den enkelte garantists garanterte beløp slik beskrevet i kapittel 14.19 "The Underwriting" i Prospektet. Selskapet skal betale et vederlag til garantistene tilsvarende 6 % av det garanterte beløpet på NOK 20 millioner. Vennligst se kapittel 14.19 "The Underwriting" i Prospektet for ytterligere informasjon om Garantien og garantikonsortiumet. Garantistene er garantert tildeling av Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen for et beløp inntil NOK 10 millioner.

I det tilfellet at Fortrinnsrettsemisjonen fulltegnes basert på Tegningsretter har Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2017 gitt Selskapets styre en fullmakt til å utstede ytterligere 5 190 311 Tilbudsaksjer til garantistene og Selskapets ansatte, ledelse og styremedlemmer på samme vilkår som i Fortrinnsrettsemisjonen, hvilket vil resultere i et totalt bruttoproveny på inntil ca 75 millioner. Vennligst merk at ingen Tegningsretter er utstedt på bakgrunn av disse ytterligere 5 190 311 Tilbudsaksjene.

Tegningsrettene og Tilbudsaksjene tilbys kun i de jurisdiksjoner og bare til de personer hvor tilbud og salg av Tilbudsaksjene (i henhold til utøvelse av Tegningsretter eller på annen måte) kan lovlig gjennomføres.

Betinget av rettidig betaling av hele tegningsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen, er det forventet at Tilbudsaksjene vil utstedes og leveres til tegnere som har fått tildelt tilbudsaksjer rundt den 20. februar 2017. Tilbudsaksjene tildelt i Fortrinnsrettsemisjonen er forventet å være omsettelige på Oslo Børs fra og med samme dato.

For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen og risikofaktorene knyttet til Selskapet og aksjene, vennligst se Prospektet, særskilt kapittel 2 "Risk Factors" og kapittel 14 "The Rights Issue". For en beskrivelse av begrensninger i relasjon til tegning av Tilbudsaksjer og handel og/eller utøvelse av Tegningsretter, se kapittel 16 "Selling and transfer restrictions" i Prospektet.

Et brev med ytterligere detaljer om Fortrinnsrettsemisjonen og antall Tegningsretter tildelt den enkelte aksjonær vil bli sendt til den enkelte Eksisterende Aksjonær.

Arctic Securities AS og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, er i felleskap engasjert som tilretteleggere og Sparebank 1 SR-Bank ASA, Markets er salgsagent i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

CEO, Tore Viana-Rønningen (Telefon: +47 911 08 693)

***

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Hiddn Solutions ASA does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner