Høy grad av kundelojalitet

• Driftsinntekter på NOK 97 millioner kroner og driftsresultat på NOK 4 millioner i andre kvartal (hhv MNOK 100 og MNOK -41 i 1. kvartal)
• Høy kundeaktivitet og  nye konsepter godt mottatt
• Et høyt antall kunder i Norge og Sverige har valgt å inngå kundeavtaler
• Kunder som representerer over 80 prosent av egenkapital investert gjennom Acta Asset Management har akseptert ny kundeavtale
• Kostnadsprogram med årlige besparelser på NOK 120 millioner kroner er implementert

 

”Actakonsernet har et driftsresultat på NOK 4 millioner i andre kvartal. Det er en god bekreftelse på at det omfattende kundearbeidet i første halvår har gitt resultater, samtidig som kostnadsprogrammet har blitt fulgt og gitt betydelige besparelser”, sier styreformann Alfred Ydstebø i Acta Holding ASA.

I en omskiftende finansverden, hvor verdier endrer seg veldig fort, har vi gjennom hele kvartalet vært opptatt av å gi våre kunder gode og balanserte investeringsråd for å sikre investeringene de har gjennom oss på en best mulig måte.

Etter at Finanstilsynet i april i år tilbakekalte konsesjonene til selskapet Acta Asset Management (AAM), har det blitt gjennomført et omfattende og krevende arbeid rettet mot konsernets kunder. Kundene har blant annet blitt tilbudt å tegne nye kundeavtaler med Navigea Securities AS hvor Navexa Securities AB, tidligere Acta Finans AB, er tilknyttet agent for våre svenske kunder. Ved utgangen av juli har over 13 000 kunder av totalt 20 000 kunder med beholdning i AAM i Norge valgt å akseptere nye kundeavtaler med Navigea Securities AS. Disse kundene er de største og mest fornøyde vi har, og representerer samlet over 11 milliarder kroner i egenkapital under forvaltning gjennom AAM. Det tilsvarer mer enn 80 prosent av samlede kundemidler under forvaltning gjennom AAM i Norge. I Sverige er det den samme trenden, hvor over 24 000 kunder med nesten 8 milliarder kroner i egenkapital under forvaltning gjennom AAM har valgt å inngå nye avtaler med Navigea Securities AS.

For de av kundene som ikke har ønsket å videreføre kundeforholdet, har våre rådgivere vært behjelpelige med å finne andre løsninger.

"Det er gledelig å registrere at våre kunder fortsatt har tillit til oss, og at de har tatt så godt imot våre videreutviklede kundekonsepter. Vi skal vise oss tilliten verdig også i tiden som kommer", sier Ydstebø.

Kostnadsreduksjonsprogrammet som ble lansert i februar er nå implementert, og vil få full effekt fra og med tredje kvartal.

”Vi lever i en dynamisk bransje som påvirkes av utviklingen på verdens finansmarkeder. Det gjennomførte kostnadsprogrammet skal ikke være noen hvilepute. Vi må også fremover være bevisste på kostnadsnivået og tilpasse det til gjeldende aktivitet og inntekter. Det er tilfredsstillende å se at vi igjen leverer positive tall i et kvartal hvor nytegningen har vært på moderate 275 millioner kroner, og hvor fokuset har vært å sikre våre kunder en god og konstruktiv oppfølging av deres investeringer hos oss", sier Ydstebø.

De påfølgende månedene vil i stor utstrekning bli brukt til å videreføre det omfattende kundearbeidet som er igangsatt. Innholdet i de nye kundekonseptene vil bli utviklet ytterligere, både med hensyn på kvalitet og hvilke tjenester som skal tilbys.

Fullstendig  delårsrapport  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Alfred Ydstebø, administrerende direktør – telefon 908 32 828
Mirja Herrdin, informasjonsdirektør – telefon 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker