Høyt aktivitetsnivå og fortsatt resultatforbedring

Report this content

  • Forretningsmodellen som ble etablert i 2012 fungerer som planlagt og gir positive resultater
  • Kontantstrøm fra drift på NOK 7 millioner og driftsresultat på NOK 2 millioner, eksklusive engangskostnader på NOK 5 millioner knyttet til emisjon og planlagt oppkjøp
  • Kapitalbasen betydelig styrket gjennom emisjon på NOK 42 millioner
  • Bruttotegning på NOK 752 millioner, mot NOK 275 millioner i samme kvartal i fjor
  • Total AUM økt med NOK 5 milliarder siden nyttår til NOK 57 milliarder. I samme periode har kundenes egenkapital økt med NOK 3 milliarder til NOK 27 milliarder
  • NOK 117 millioner hentet til investeringsselskapet Nordic Secondary II AS                                  
  • Investment Management og Capital Markets har gjennomført arbeid med salg av boligporteføljer i Sverige og eiendomssalg i Norge til en verdi av mer enn en milliard kroner. Det er også utbetalt NOK 700 millioner til kunder i mai/juni
  • Gjennomført kostnadsreduksjoner tilsvarende 15 millioner kroner per år i Wealth Management, som forventes å gi full effekt i løpet av fjerde kvartal 2013
  • Agasti overtar RS Platou Fund Management AS, styrker eiendomsteamet ytterligere og øker AUM med NOK 1,5 milliarder

Agastikonsernet fikk et driftsresultat på minus 3 millioner kroner i andre kvartal 2013, sammenlignet med minus 12 millioner kroner og minus 4 millioner kroner i henholdsvis fjerde kvartal 2012 og første kvartal 2013. Resultatet preges av engangskostnader knyttet til gjennomføring av emisjon og det planlagte oppkjøpet av Wunderlich Investment Company, Inc., og dels av kostnader som følge av restruktureringen og oppbygningsfasen konsernet er i ferd med å sluttføre.

“Resultatutviklingen de siste kvartalene viser at det absolutt går rett vei. Forretningsmodellen vi etablerte i 2012 fungerer som planlagt og gir nå positive resultater. Samtidig fortsetter forvaltningskapitalen å øke, som følge av oppkjøpet av Wunderlich Securities AS, positiv markedsutvikling, god forvaltning og den tillit vi lenge har opplevd blant våre kunder. Eksklusiv kostnader på rundt 5 millioner kroner relatert til den nylig gjennomførte emisjonen og arbeidet med det foreslåtte oppkjøpet av Wunderlich Investment Company, Inc., har selskapet en underliggende positiv kontantstrøm fra driften på 7 millioner kroner og et driftsresultat på rundt 2 millioner kroner. Trenden har snudd og våre uttalte ambisjoner er i ferd med å oppfylles", sier konsernsjef Alfred Ydstebø.

I tillegg til at resultatene utvikler seg i riktig retning, har Agasti styrket sin kapitalbase med 42 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Dette gir trygghet rundt den videre utviklingen av konsernet.

"Vi har nå en kapitalbase som gir forutsigbarhet og nødvendig ro og trygghet i arbeidet med å optimalisere vår forretningsmodell. Deler av emisjonsprovenyet vil gå til å videreutvikle forretningsområdet Capital Markets, som vi ser på som nøkkelen til å etablere den institusjonelle plattformen vi mener er nødvendig for å lykkes fullt ut med våre ambisjoner. Nå er vi optimistiske med tanke på fremtiden", sier Ydstebø.

Også når det gjelder organisering og restrukturering er konsernet nær ved å fullføre de ambisjoner som ble lagt for et år siden. Forvaltningsselskapet Obligo Investment Management har under ledelse av selskapets nye administrerende direktør Bjarne Eggesbø forsterket sitt team, som består av noen av markedets mest kompetente forvaltere som totalt forvalter 49 milliarder kroner innen eiendom, shipping, energi, infrastruktur og private equity. I løpet av kvartalet ble det gjennomført salg av to boligporteføljer i Sverige til en samlet verdi av 910 millioner svenske kroner, og ikke minst utbetalt 700 millioner kroner til konsernets kunder. I tiden fremover planlegger Obligo å lansere nye porteføljer innen annenhåndsandeler i eiendom og eiendomsporteføljer i London/USA.

"I Obligo har vi et fantastisk utgangspunkt for å kunne skape god avkastning på våre kunders direkteinvesteringer hos oss. Obligoteamet har solid internasjonal erfaring og har også vist at den sterke alliansen med Wunderlich kan brukes positivt for å overta forvaltningen av større eksterne porteføljer", sier Ydstebø.

Wealth Management har i andre kvartal gjennomført tilpasninger av organisasjonen tilsvarende 15 millioner kroner i reduserte kostnader per år som forventes å gi full effekt i løpet av fjerde kvartal 2013.

"Samtidig som organisasjonen har vært gjennom en omfattende kostnads- og restruktureringsprosess har våre investeringsrådgivere og analytikere vist en imponerende moral og innsats. Egenkapital under forvaltning for kunder (EUM) økte med nesten 350 millioner kroner i kvartalet og 3 milliarder kroner i første halvår", fastslår Ydstebø.

Blant annet ble det i et urolig sommermarked hentet inn 117 millioner kroner til private equity-selskapet Nordic Secondary II AS.

"Dette er nivåer vi er godt fornøyd med i et periodevis urolig marked, og det er neppe mange Wealth Management-miljøer som kan vise til lignende utvikling i denne perioden" sier Alfred Ydstebø.

Agasti Wunderlich Capital Markets er nær ved å sluttføre etableringen av sin organisasjon og har de siste månedene fortsatt med å rekruttere svært kompetente medarbeidere, blant annet innen Corporate Finance. Samtidig har selskapet fortsatt den positive utviklingen av virksomheten og den strategiske alliansen mot USA, der ambisjonen er å skape en institusjonell plattform og kjempe om attraktive mandater både i Norden og i USA. Selskapet har en attraktiv pipeline som vil bidra positivt til resultatutviklingen i konsernet fremover.

Selv om oppkjøpet av Wunderlich Investment Company, Inc. ble avbrutt, ligger våre ambisjoner for grenseoverskridende aktiviteter fast.

"Et samlet styre og ledelse mente og mener fortsatt at et integrert eierskap ville styrket den strategiske alliansen og bidratt til at vi raskere hadde fått en institusjonell plattform som igjen vil være positivt for fremtidig inntjening. Men vi har respekt for at det ikke var bred nok oppslutning blant aksjonærene. Det er viktig å slå fast at vi har alle forutsetninger for å lykkes med våre USA-ambisjoner også uten et integrert eierskap, noe vi har fått bekreftet gjennom arbeidet de siste månedene. Men det vil ta noe lenger tid", sier viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness.

Agastikonsernet overtar, gjennom forvaltningsselskapet Obligo Investment Management AS, eiendomsforvaltningsselskapet RS Platou Fund Management AS (tidligere Realkapital Partners) og deres anerkjente team ledet av Morten Kampli. Kjøpsprisen er avtalt til 4,5 millioner kroner med mulighet for et tilleggsvederlag avhengig av resultatutviklingen de neste 36 månedene. RS Platou Fund Management har i dag en portefølje bestående av selskap med investeringer i eiendom, samt investeringsprodukter med fokus på å identifisere rabatterte investeringsmuligheter i annenhåndsmarkedet innenfor eiendomsselskap, eiendomsgjeld og børsnoterte eiendomsselskaper. Fondene har over 1.500 investorer og forvalter eiendomsinvesteringer tilsvarende ca. 1,5 milliarder kroner. Dette vil nå bli en del av Obligos eiendomsportefølje, som dermed passerer 40 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.


Kontaktpersoner:
Alfred Ydstebø, administrerende direktør - telefon 908 32 828
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470
Christian Tunge, finansdirektør - telefon 450 65 850Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12