Høyt aktivitetsnivå sikrer god drift i Agasti

  • EBITDA på NOK 11 millioner og EBIT på NOK 7 millioner i første kvartal 2014, en forbedring på hhv.  NOK 10 millioner og  NOK 11 millioner i forhold til tilsvarende kvartal i 2013
  • Foreslåtte utbetalinger til aksjonærer i alternative investeringer på om lag NOK 900 millioner, en økning fra NOK 700 millioner i 2013
  • Høyt aktivitetsnivå i konsernet på alle hovedlinjer som ble etablert i 2012. Opprettholdes dette nivået styrer Agastikonsernet mot positiv EBIT for 2014, til tross for betydelige restruktureringskostnader
  • Som en del av en justert innretning av virksomheten er det besluttet gjennomført kostnadsreduksjoner innen Wealth Management i størrelsesorden NOK 100 – 120 millioner
  • Avhendelse av enkeltkontorer i Navigea på flere lokasjoner i Norge, som vil kunne redusere restruktureringskostnader
  • Egenkapital under forvaltning holder seg stabil på om lag NOK 30 milliarder
  • Finanstilsynet har varslet tilbakekall av Navigeas tillatelser til å yte investeringstjenester. En eventuell avvikling av Navigea er estimert til å ha en positiv effekt på konsernets lønnsomhet.

Agastikonsernet (Agasti) oppnådde EBIT på NOK 7 millioner i første kvartal 2014, sammenlignet med minus NOK 4 millioner i tilsvarende kvartal i 2013. Resultatet påvirkes negativt av forskuddsbetalte kostnader på NOK 2.5 millioner knyttet til prosjekter i Markets-segmentet som ved realisering helt eller delvis vil kunne viderefaktureres og dermed bidra positivt på et senere tidspunkt. Kostnader knyttet til Finanstilsynets varsel om å tilbakekalle Navigea Securities AS tillatelser til å yte investeringstjenester bidrar også negativt til konsernets resultater for første kvartal 2014.

- Konsernet fortsetter den positive utviklingen i underliggende drift som følge av vår evne til å gjennomføre planlagte forbedringstiltak og prosjekter. Forretningsområdene Capital Markets og Investment Management fortsetter å utvikle seg positivt, og det er høy aktivitet innen alle de hovedlinjer som ble etablert i de nye forretningsområdene i 2012. Opprettholder vi dagens aktivitetsnivå er jeg trygg på at vi styrer mot positiv EBIT for 2014, også hensyntatt restruktureringskostnadene knyttet til nedskaleringen i Navigea. Aktivitetene og resultatet i kvartalet viser at vår modell har et stort potensiale og lover godt for fremtiden, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Som tidligere meldt til markedet har Agasti besluttet å gjennomføre betydelige kostnadskutt i konsernets Wealth Management virksomhet. Kuttene vil skje over en periode og vil omfatte inntil 100 ansatte og gi kostnadsreduksjoner på mellom NOK 100 og 120 millioner. Hensikten er å forbedre lønnsomheten i konsernet, og tidspunktet er dels et resultat av Finanstilsynets varslede tilbakekallelse av konsesjoner i Navigea, og dels at konsernet siden høsten 2012 har gjennomført omfattende endringer, herunder kostnadskutt og effektiviseringstiltak, som gjør at kundene nå kan ivaretas gjennom en mer strømlinjeformet organisering.

Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell hel eller delvis avvikling av virksomheten innenfor Wealth Management. En slik avvikling kan skje gjennom nedbemanninger eller strukturelle alternativer.

Agasti har tidligere kommunisert at restruktureringskostnader i den forbindelse er estimert til NOK 40 millioner, hvorav NOK 14 millioner er belastet regnskapet for 2013 og NOK 3 millioner i første kvartal 2014. Gjenstående estimat på NOK 23 millioner vil avhenge av hvor effektivt virksomheten restruktureres. I den anledning har Agasti signert avtaler knyttet til avhendelse av enkeltkontorer i Navigea på flere lokasjoner.

-Snuoperasjonen vi har gjennomført det siste halvannet året har lagt grunnlaget for at kunder av Agastikonsernet nå kan betjenes betydelig mer effektivt. Samtidig vil effekten av de tiltakene som nå gjøres i Navigea innebære at konsernets lønnsomhet forbedres. Den varslede tilbakekallelsen av konsesjoner fra Finanstilsynet har forsert og delvis økt omfanget av tiltakene, all den tid vi er forberedt på at varselet stadfestes. Men endringene er godt forberedte, og effektene vil være godt synlige allerede til høsten, sier Ulvness.

I løpet av kort tid vil Agasti ha på plass en justert forretningsmessig innretning av virksomheten, der den konsesjonsbelagte virksomheten innen Wealth Management er betydelig redusert eller er under avvikling, men der kundene vil ivaretas på beste måte i videreført drift. Dersom konsesjonene likevel beholdes, vil virksomheten innen Wealth Management kunne videreføres i en trimmet versjon og på en vesentlig mer effektiv kostnadsplattform enn tidligere, jf. det effektiviseringsgrunnlag som er lagt gjennom omorganisering og kostnadskutt siden høsten 2012.

- Det er kundene vi lever av og vi vil fortsatt gjøre alt som står i vår makt for å fortjene deres tillit. I løpet av sommeren vil vi ha på plass en god fondsplattform (UCITS-fond) med distribusjonsløsninger som ivaretar kundenes behov for denne type investeringer. I tillegg vil et utvidet meglerapparat og et kundesenter ivareta kundenes behov for informasjon, oppfølging og rapportering. Fra før har vi i Obligo Investment Management etablert et av landets mest erfarne og kompetente forvaltningsteam som sørger for god forvaltning av kundenes investeringer i eiendom og andre direkte og indirekte investeringer. Samlet betyr dette at kundene kan føle seg trygge på at deres investeringer og fremtidige investeringsbehov ivaretas på en meget god måte, sier Ulvness.

Agastikonsernet vil fremover prioritere å gjennomføre alle kostnadsreduksjoner i Wealth Management og komme i normal drift i løpet av høsten 2014, men med en vesentlig lavere kostnadsbase samtidig som lønnsomheten innenfor Capital Markets og Investment Management vil forbedres.

-Når prosessen med nedbygging og eller delvis salg av virksomheten i Navigea er fullført, vil konsernet ha om lag 140 ansatte. Av disse vil et overveiende flertall, herunder hele konsernledelsen og de fleste øvrige ledere, ha startet etter høsten 2012. Nå ser vi fremover og ønsker å skape ro rundt selskapet av hensyn til våre eiere, kunder og ansatte, sier Ulvness.

Agastikonsernet vil dessuten fortsatt fokusere knallhardt på å sikre god avkastning og høy kvalitet på de investeringer som tilbys kundene.

- Bedre finansieringsplattform for porteføljene, økt likviditet og fortsatt solide utbytteutbetalinger er noe av det kundene skal kunne forvente av oss. Styrene i ulike porteføljer har nylig foreslått utbetalinger i størrelsesorden NOK 900 millioner. Dersom dette vedtas følger det utbetalinger på NOK 700 millioner i 2013, og som var det første året det ble foretatt utbetalinger av betydning på flere år, sier Ulvness.

I løpet av kvartalet ble det gjennomført flere prosesser som er positive for kunder på både kort og lang sikt, og som sikrer konsernet løpende inntekter. I Etatbygg I og II stemte generalforsamlingene for styrets forslag om å gjennomføre en transaksjon som sikrer verdiene til de aksjonærer som ønsker å avslutte sin investering ved opprinnelig forfall, samtidig som det åpnes for muligheten til helt eller delvis å forlenge investeringen for de aksjonærene som ønsker dette, gjennom en betydelig mer likvid struktur som sikrer at aksjonærene kan innløse sine andeler når de måtte ønske.

I Sverige har Hyresbostäder i Sverige II AB, et eiendomsselskap forvaltet av Obligo Investment Management AS, innledet forhandlinger med det svenske børsnoterte eiendomsselskapet D. Carnegie & Co AB om en mulig sammenslåing av de to selskapenes eiendomsporteføljer til det som eventuelt vil bli Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap innen boligforvaltning. Transaksjonen vil innebære en betydelig mer likvid struktur som sikrer at aksjonærene kan innløse sine andeler når de måtte ønske.

Jeg er stolt av at vi i en krevende periode for en stor del av konsernet klarer å klarer å levere gode resultater, gjennomfører restruktureringer, samtidig som vi vinner mandater og gjennomføre transaksjoner i tråd med våre uttalte ambisjoner. I sum viser dette en vilje og en gjennomføringsevne som virkelig vil bære frukter når hele konsernet kommer i en normal driftssituasjon, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.