Kapitalforhøyelse

Som del av Agastikonsernets incentivordning ovenfor ledende ansatte besluttet styret i Agasti Holding ASA i møte den 14. desember 2015 å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 30.569,58 fra NOK 52.962.447,06 til NOK 52.993.016,64 ved utstedelse av 169 831 nye aksjer hver pålydende NOK 0,18. Tegningskursen er satt til NOK 1,19. Antall aksjer etter emisjonen vil være 294 405 648.

Ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA vedtok den 9. desember 2015 å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede emisjoner mot ledende ansatte i Agasti Holding ASA og selskapets helt eller delvis eide datterselskaper. For å oppfylle de underliggende regulerte datterselskapenes forpliktelser i henhold til variabel godtgjørelse har styret benyttet emisjonsfullmakten mot en ansatt som har fått del av godtgjørelsen tilbakeholdt i henhold til forskriften om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Kontaktperson:
CFO Christian Dovland, tlf. 908 84 730

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.