Kapitalførhøyelse – utøvelse av ansatteopsjoner

Report this content

I tråd med selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner kom 1.916.667 utstedte opsjoner til utøvelse etter fremleggelse av selskapets delårsrapport for annet kvartal og første halvår 2013, til utøvelseskurs NOK 1,33 per aksje. Selskapet mottok erklæringer om utøvelse for samlet sett 883.333 opsjoner. For å oppfylle selskapets forpliktelser under opsjonsavtalene besluttet styret i ekstraordinært styremøte den 18. august 2013 å benytte emisjonsfullmakten gitt av generalforsamlingen den 26. juni 2013 mot de aktuelle opsjonsholdere.

Styret besluttet derfor å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 158.999,94 fra NOK 52.585.534,98 til NOK 52.744.534,92 ved utstedelse av 833.333 nye aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Opsjoner utøvd av primærinsidere:

Viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness har den 16. august utøvd 583.333 opsjoner i selskapet tilsvarende 583.333 aksjer til NOK 1,33. Ulvness eier og kontrollerer etter kjøpet 2.144.338 aksjer og 1.166.667 opsjoner i Agasti Holding ASA.

Finansdirektør Christian Tunge har den 16. august utøvd 300.000 opsjoner i selskapet tilsvarende 300.000 aksjer til NOK 1,33. Tunge eier og kontrollerer etter kjøpet 1.000.000 aksjer og 903.334 opsjoner i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.