Kapitalforhøyelse - utøvelse av ansatteopsjoner

I tråd med selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner forfalt 307.675 utstedte opsjoner torsdag 13. februar 2014 med utøvelseskurs NOK 1,10 per aksje. Selskapet mottok før forfall erklæringer om utøvelse av 241.353 opsjoner. For å oppfylle selskapets forpliktelser under opsjonsavtalene besluttet styret i ekstraordinært styremøte den 13. februar 2014 å benytte emisjonsfullmakten gitt av generalforsamlingen den 26. juni 2013 mot de aktuelle opsjonsholdere.

Agasti vil som følge av emisjonen motta et bruttoproveny på NOK 265.488,30.

Styret besluttet derfor å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 43.443,54 fra NOK 52.825.090,68 til NOK 52.868.534,22 ved utstedelse av 241.353 nye aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner