Langsiktig opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 27. oktober 2009 vedtatt et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011, hvor en opsjon gir rett til en aksje. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for medarbeiderne i Acta som både skal bidra til å skape gode resultater og bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. Det vil ikke foretas ytterligere tildelinger i forbindelse med opsjonsprogrammet som det ble informert om i børsmelding av 12. februar 2008.
 
Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær generalforsamling den 6. mai 2009 til å inngå opsjonskontrakter for 2009 på de vilkår som fremgår av vedtaket.
 
Hver enkelt medarbeider skal tildeles opsjoner på tildelingsdatoen som er 28. oktober 2009. Innløsningskursen for opsjoner tildelt den 28. oktober 2009 skal være lik 105 % av sluttkursen til Acta-aksjen på Oslo Børs den 28. oktober 2009.  Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.
 
Aksjeopsjonene som er tildelt den 28. oktober 2009 kan innløses i en periode på fire uker (28 dager) etter at tredjekvartalsresultatet for 2011 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Ansatte vil ha et års bindingstid på aksjer som erverves ved innløsning av opsjonene.
 
Totalt blir det den 28. oktober 2009 tildelt 4,067 millioner aksjeopsjoner fordelt på 260 ansatte. Resten av rammen i programmet for 2009 vil bli tildelt etter at fjerdekvartalsresultatet for 2009 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Etter tildelingen den 28. oktober 2009 vil det totalt være utstedt opsjoner på 4,667 millioner aksjer.
 
Tildelingen til primærinnsidere i Actakonsernet fremgår av eget vedlegg til denne børsmeldingen.
 
 
Kontaktperson:
Styreleder Alfred Ydstebø, mobiltelefon 908 32 828

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker