Oppdatering vedrørende årsregnskap 2013

2. april 2014 – Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA (Agasti) 18. mars 2014 vedrørende mottatt varsel om tilbakekall av Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Som angitt i børsmeldingen, vil konsekvensen av et vedtak i tråd med varselet kunne påvirke Agastis resultat for 2014 negativt som følge av restruktureringskostnader. Et foreløpig estimat for slike restruktureringskostnader er om lag 40 millioner kroner dersom virksomheten innenfor investeringsrådgivning avvikles. Dette er kostnader som i tilfelle vil belastes konsernregnskapet i første halvår 2014, med unntak for 14 millioner kroner relatert til fremtidige leieforpliktelser som det vil bli avsatt for i årsregnskapet for 2013. I tillegg vil det som følge av forhåndsvarselet bli gjort en nedskrivning av goodwill med 9 millioner kroner i årsregnskapet for 2013.

Endringer i driftsresultatet i forhold til foreløpig regnskap for 2013 publisert i børsmelding den 11. februar 2014 utgjør samlet sett 23 millioner kroner. Agastikonsernets driftsresultat for 2013 ligger dermed an til å bli minus 4 millioner kroner, mens årsresultat ligger an til å bli minus 2 millioner kroner. Utover dette vil det bare gjøres mindre endringer i forhold til tallene som ble publisert den 11. februar 2014.

Den underliggende driften i konsernet var positiv i 2013. Driftsresultatet før ovennevnte nedskriving av goodwill og restruktureringskostnader var på 19 millioner kroner.

Agasti vurderer parallelt strukturelle alternativer for virksomheten i Navigea Securities AS og er i samtaler med flere aktører i den anledning. Dette vil kunne medføre at estimatet på om lag 40 millioner kroner i restruktureringskostnader kan bli endret.

Omlag 70 % av konsernets inntekter, men kun om lag 55 % av konsernets kostnader, er relatert til Agastis to øvrige forretningsområder, Capital Markets og Investment Management, som begge viste betydelig fremgang gjennom annet halvår 2013. Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell avvikling eller avhendelse av virksomheten i Navigea.

Lykkes konsernet med sine ambisjoner innenfor Investment Management og Capital Markets vil resultatet for 2014 kunne bli positivt.

Årsberetning, resultatregnskap, balanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm og noter for Agastikonsernet, og resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter for Agasti Holding for 2013 vil publiseres på www.newsweb.no og på Agastis investor relations sider på www.agasti.no etter styrets behandling.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, konsernsjef – telefon 906 67 877
Christian Dovland, CFO – telefon 908 84 730

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner