Redusert usikkerhet og god kostnadskontroll

Både brutto tegning og marginer viste lite tilfredsstillende tall i første kvartal 2010. Et dårlig økonomisk resultat i den svenske virksomheten er den viktigste forklaringen for kvartalsresultatet. Samtidig ble den operasjonelle usikkerheten kraftig redusert ettersom det ble presentert en løsning til kunder som var berørt av konkursen til Lehman Brothers. Videre avsluttet Finansinspektionen tilsynet av Actas svenske virksomhet. Acta er nå i posisjon til å konsentrere seg om virksomheten fremover og til å øke lønnsomheten i driften.

Redusert usikkerhet i Sverige

Helt siden Lehman Brothers søkte om konkursbeskyttelse og den Finansinspeksjonen besluttet å foreta en undersøkelse av Actas svenske virksomhet, har en stor del av Actas ledelsesressurser blitt brukt på å håndtere disse prosessene. Spesielt den svenske organisasjonen er blitt negativt berørt av de ovennevnte prosessene i siste kvartal, både med hensyn til økte kostnader og redusert tid brukt på inntektsskapende aktiviteter. Acta er imidlertid nå i en situasjon der både Lehman-saken og prosessen med Finansinspektionen har blitt avsluttet, og Acta kan på nytt konsentrere seg fullt og helt om å drive virksomheten. I februar kunngjorde Acta at selskapet hadde inngått en avtale med Kaupthing, som innebar at kunder som hadde lånefinansiert investeringer som inneholdt obligasjoner utstedt av Lehman Brothers, kunne betale 60 prosent av lånets pariverdi. Cirka 85 prosent av de berørte kundene aksepterte dette tilbudet fra Kaupthing. Noen uker senere kunngjorde den svenske Finansinspektionen at den ville avslutte tilsynet som startet høsten 2008, dette etter at Acta hadde innført tiltak som den fant tilfredsstillende. - Avslutningen av disse tidkrevende og viktige sakene reduserer den operasjonelle risikoen betraktelig for Acta fremover, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

Drift

Acta rapporterer brutto tegning på 685 millioner kroner i kvartalet, noe som ikke er på et tilfredsstillende nivå. Disse tallene tilsvarer tegning per rådgiver på 5 millioner kroner (eks. Axir). Selv om Acta har fortsatt å være svært aktiv med tanke på kundeaktiviteter i kvartalet, og har avholdt 8 200 møter (Acta Invest) og håndtert 12 500 telefonsamtaler (Acta Direct) i kvartalet, har Acta opplevd at kundene har en vente og se-holdning til investeringer. Den utfordrende situasjonen i Sverige, sammen med et tregt marked generelt, er de viktigste forklaringsvariablene for de svake tallene. De mest populære aktivaklassene i dette kvartalet var, som i forrige kvartal, aksjefond og forsikringsløsninger. Dette er typisk produkter med lavere marginer, og det har følgelig bidratt til lave marginer for hele kvartalet. Det rapporterte driftsresultatet i kvartalet er -15 millioner kroner. Direkte kostnader som kan tilskrives Lehman-saken beløper seg samlet til ca. 5 millioner kroner i dette kvartalet. Nedskrivninger og avsetninger i forbindelse med restruktureringen av Axir beløper seg til 4 millioner kroner i kvartalet. Acta har god kostnadsstyring og rapporterer driftskostnader på 111 millioner i dette kvartalet, noe som er lavere enn både forrige kvartal (122 millioner kroner) og tilsvarende kvartal i fjor (137 millioner kroner). Det nylig ervervede investeringsrådgivningsselskapet Axir er nå godt integrert i Actakonsernet, og konsolidert inn i Actas regnskap.

Acta fremover

I en situasjon der risikoen er redusert og kostnadene er under kontroll, vil Actas fokus fremover være å øke inntektene. Acta har en organisasjon som er satt opp for økt aktivitet, og vil fortsette å være aktiv når det gjelder  kundeaktivitet for å øke tegningsvolumet. Det nylig ervervede selskapet Axir har etablert en corporate finance-avdeling som Acta Markets nå er integrert i. Axir har alle nødvendige lisenser og er i ferd med å ansette nye medarbeidere for å fylle ledige stillinger. Acta vil da være i stand til å involvere seg i en større del av verdikjeden i tillegg til å bygge egen ekspertise, noe som gjør at Acta er i ferd med å bli en mer komplett tilbyder av finansielle tjenester. Som nevnt tidligere, vil Acta lansere en porteføljekonto i andre kvartal i år, og vil dermed øke faste inntekter og styrke selskapets stilling.   

Finansielle høydepunkter i 1. kvartal 2010

* Bruttotegning på 685 millioner kroner, sammenlignet med 949 millioner kroner i samme periode i 2009.

* Samlede inntekter på 96 millioner kroner, sammenlignet med 141 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.

* Faste inntekter på 68 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 90 %.

* Samlede driftskostnader, inklusive avskrivninger, på 111 millioner kroner, sammenlignet med 137 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.

* Driftsresultat på -15 millioner kroner, sammenlignet med 4 millioner kroner i samme periode i 2009.

* Kundemidler under forvaltning på 71 milliarder kroner, sammenlignet med 73 milliarder kroner i forrige kvartal.

* Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på over NOK 220 millioner, og ingen rentebærende gjeld.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:

Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043

Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850

Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker