Restrukturering fullført – leverer beste resultat hittil i år siden 2008

Report this content

Høydepunkter* (non-GAAP)

 • EBIT på 18 millioner kroner og EBITDA på 21 millioner kroner i tredje kvartal 2015, sammenlignet med henholdsvis -3 millioner kroner og 1 millioner kroner i samme periode i 2014.

 • EBIT på 51 millioner kroner og EBITDA på 59 millioner kroner hittil i år 2015, sammenlignet med henholdsvis 5 millioner kroner og 16 millioner kroner i tilsvarende periode i 2014.

 • Kontantstrøm på 54 millioner kroner i tredje kvartal 2015.

 • Blackstones oppkjøp av 10 eiendomsporteføljer er ubetinget og planlagt gjennomført 15. desember 2015.

 • Blackstones kjøp av 34 % av Agastis operative virksomhet, nå organisert i Obligo BX, ble gjennomført i oktober 2015.

 • Utbytte på anslagsvis 73 øre per aksje vil foreslås, og planlegges utbetalt Agastis aksjonærer innen 31.12.2015.

 • Agasti og Blackstone har ambisjoner om i fellesskap å gjennomføre ytterligere eiendomstransaksjoner og ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet.

 • Igangsatt prosess med sikte på avhendelse av konsernets virksomhet innenfor Capital Markets.

 • Obligo Investment Management har mottatt tillatelser til å forvalte alternative investeringsfond (AIFMD).

 • Store endringer i regnskapsprinsipper i tiden fremover; operativ virksomhet vil regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden.

*Alle regnskapstall nevnt, for eksempel inntekter, driftskostnader, EBIT, EBITDA og løpende inntekter i prosent av faste kostnader inkluderer inntekter og kostnader fra "avhendet virksomhet", da dette vil være kjernen i Agasti fremover, nemlig inntekter fra felleskontrollert virksomhet med et tilknyttet selskap til Blackstone.

Effekten av restruktureringsarbeidet og etableringen av ny plattform bedrer resultatene ytterligere. I tredje kvartal oppnådde Agastikonsernet en EBIT på 18 millioner kroner og EBITDA på 21 millioner kroner. I årets tre første kvartaler oppnådde konsernet en EBIT på 51 millioner kroner og EBITDA på 59 millioner kroner. Resultatene viser en kraftig forbedring i forhold til tilsvarende perioder året før, og vi må tilbake til 2008 for å finne bedre resultater.

All operativ virksomhet og alle ansatte er som planlagt overført til det nyetablerte selskapet Obligo BX Holding AS med datterselskaper (“Obligo BX”). Det er videre igangsatt prosesser med sikte på å avhende konsernets virksomhet innenfor Capital Markets representert ved Agasti Capital Markets AS og dets tilknyttede agent i Sverige, Navexa Securities AB. Når denne prosessen er avsluttet vil Obligo BX være et rent forvaltningsorientert selskap med om lag 50 ansatte og hovedfokus på eiendom, men vil fortsette å forvalte eksisterende fond innen shipping, private equtiy og infrastruktur.

- Vi har lykkes med restruktureringen av virksomheten og etableringen av et rent forvaltningsorientert selskap med en institusjonell investorplattform. Et stabilt, høyt aktivitetsnivå, transaksjonene og samarbeidet med Blackstone og en vesentlig lavere kostnadsbase, gir oss en positiv resultatutvikling. 2015 blir et godt år for oss. Gjennom Obligo BX har Agasti og Blackstone en felles ambisjon om å gjennomføre nye eiendomstransaksjoner og potensielt ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Obligo BX Holding AS er nå konsernspissen i den operative virksomheten mens dagens Agasti sin virksomhet fra 20. oktober 2015 består i å eie 66 prosent av Obligo BX Holding AS, der Blackstone eier de resterende 34 prosentene.

Det siste grepet i en omfattende prosess for å forenkle, effektivisere og spisse virksomheten er at det i september ble igangsatt en prosess for å avhende virksomheten i datterselskapet Agasti Capital Markets AS og virksomheten i tilknyttet agent i Sverige, Navexa Securities AB. Status for denne prosessen er at det er innledet konkrete forhandlinger med utvalgte interessenter, både i Norge og i Sverige. Det tas sikte på å ha en konkret beslutning om endelig avhendelse innen utgangen av 2015.

Så langt i 2015 har Agasti gjennomført følgende:

 • Avsluttet all tidligere Acta-virksomhet, herunder alt det vesentligste av klagesaker og økonomisk risiko knyttet til disse, inkludert Lehmankomplekset i Sverige.

 • Gjennomført en krevende restrukturering av virksomheten som har medført betydelige kostnader, samtidig som selskapet leverer det beste resultatet siden 2008.

 • En av verdens største og mest anerkjente forvaltningsmiljøer har investert både i forvaltede fond og i Agastis operative virksomhet.

 • Sikret nøvendige tillatelser for Obligo Investment Management AS til å forvalte alternative investeringsfond (AIFMD).

Resultatet er et nytt finanskonsern organisert gjennom Obligo BX Holding AS som har en ren forvaltningsorientert virksomhet med hovedfokus på investeringer og forvaltning av nordisk eiendom, en spisset institusjonell investorplattform og med Blackstone som medeier og partner.

- I løpet av 2015 har vi tatt det store og definitive skrittet som har sikret etableringen av en institusjonell investorplattform parallelt med at vi har lagt all tidligere virksomhet bak oss. Vårt hovedfokus i Obligo BX vil være investeringer og forvaltning av eiendom i Norden. Det som har skjedd i inneværende år er også avklarende og gode nyheter for aksjonærer i Agasti, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Hovedfokus skal være nordisk eiendom, men Obligo BX vil fremover også arbeide for å tiltrekke seg institusjonelle investorer i utvalgte fond innen shipping, private equity og infrastruktur.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.