Skaper konkurransefortrinn gjennom økt kompetanse

• Driftsinntekter på 84 millioner kroner og et driftsresultat på  -7 millioner kroner  (sammenlignet med 108 millioner kroner og 8 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor)

• Kunder som representerer mer enn 90 prosent av egenkapital investert gjennom Acta Asset Management har akseptert ny kundeavtale med  Navigea Securities

• Omfattende ressurser allokert til de to forretningsområdene Investment Management og Capital Markets

• Rekruttering av høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere innen forretningsområdene  Investment Management og Capital Markets                

• Kjøp av ABG Sundal Collier Real Estate

“Agastikonsernet hadde et driftsresultat på -7 millioner kroner i tredje kvartal. De økonomiske tallene er påvirket av den omfattende aktiviteten vi har nedlagt for å tiltrekke oss senior personell med ønsket kompetanse til forretningsområdene Investment Management og Capital Markets. Denne aktiviteten vil bidra positivt til våre økonomiske resultater over tid," sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti Holding ASA.

Agastikonsernet har i en periode på over tyve år bygget opp en base av kunder som til sammen har over 53 milliarder kroner investert i produkter tilbudt av selskaper i Agastikonsernet. Dette har vært mulig av flere grunner, men først og fremst på grunn av et bredt utvalg av attraktive investeringsprodukter, dyktige rådgivere i et godt utbygd distribusjonsnettverk i en av verdens mest velstående regioner. Konsernets virksomhet innenfor området Investment Management er den siste tiden betydelig styrket med ansatte som har lang og bred erfaring innenfor både forvaltning av tilsvarende porteføljer for institusjonelle investorer og kapitalforvaltning generelt, så vel i Norge som i utlandet. Når Agastikonsernet nå i tillegg kjøper 100 prosent av aksjene i ABG Sundal Collier Real Estate, som administrerer en rekke investeringsselskaper innen bransjene fast eiendom og shipping, er konsernet således bedre rustet til å gjøre en enda bedre jobb for sine kunder. Transaksjonen er i tråd med Agastikonsernets uttalte ambisjoner om å styrke sin tilstedeværelse innen området Investment Management, og vil både på kort og lang sikt bidra til å styrke vår konkurranseevne betraktelig.

“Vi har nå bygget en kompetansedrevet og solid institusjonell forvaltningsplattform som vil bidra til å tilby enda bedre oppfølging for eksisterende kunder, samtidig som vi har gode forutsetninger for å påta oss nye forvaltningsmandater fra både større kunder og institusjonelle investorer fremover", sier Ydstebø.

Vi har styrket konsernets kompetanse gjennom eksterne nyansettelser, som vil bli ytterligere styrket ved kjøpet av ABG Sundal Collier. I tillegg vil vi videreutvikle den interne kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom to tiår i bransjen til å etablere et eget forretningsområde, Capital Markets.

Vi har dermed bygget bro mellom rådgivningsdelen av konsernet, Wealth Management, og kapitalforvaltningsdelen, Investment Management. Capital Markets vil på den ene siden være en viktig leverandør av et helhetlig produkttilbud og attraktive produktinitiativer til rådgivningsdelen av konsernet som på sin side har de beste forutsetninger til å nå frem til investorer med dertil egnede investeringsprodukter. Capital Markets vil i tillegg ha et godt utgangspunkt for å være den foretrukne leverandør av rådgivningstjenester til ulike investeringsselskaper når disse skal foreta transaksjoner, enten det dreier seg om refinansieringer, utsalg av deler av porteføljer eller avvikling i henhold til porteføljenes mandat.

Strategiske initiativer i både Norge og Sverige, vil sammen med alliansen vi har inngått med Wunderlich i USA, bidra til å skape en mer konkurransedyktig rådgivningsorganisasjon, samtidig som forretningsområdene Investment Management og Capital Markets styrkes med analysekompetanse innenfor de områdene en stor andel av kundemidler under forvaltning er plassert i.

Reorganiseringen med det tilhørende programmet for kostnadsreduksjoner introdusert i februar dette året er nå gjennomført med full effekt fra og med tredje kvartal 2012. Vi vil imidlertid gjøre en fornyet vurdering på om vi har riktig organisatorisk struktur innenfor segmentet Wealth Management vurdert utfra finansielle og operasjonelle kriterier.

Agastikonsernet er godt posisjonert i forhold til å spille en betydelig rolle i hele verdikjeden fra produkter utarbeides og lanseres, via distribusjon annenhåndsomsetning, videreutvikling og realisasjon i tiden som kommer. Dette medfører at vi kan legge til rette for bedre produkter, utvikling av et profesjonelt Wealth Management konsept og en solid forvaltning av våre kunders investeringer.

“Vi bygger nå et sterkt finansmiljø bestående av personer med solid erfaring, både nasjonalt og internasjonalt, fra områder vi anser vil være strategisk viktige fremover. Kombinert med våre nye merkevarer vil vi ha enda bedre forutsetninger for å lykkes med å tiltrekke oss de beste folkene slik at vår satsning innenfor de tre forretningsområdene Wealth Management, Investment Management og Capital Markets skal lykkes”, avslutter Alfred Ydstebø.

Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktdetaljer:

Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør – telefon 906 67 877

Christian Tunge, finansdirektør – telefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..