Store endringer legger nytt grunnlag for Finanshuset Acta

  • Driftsresultat på minus 104 millioner kroner i fjerde kvartal, og minus 71 millioner kroner for hele 2011
  • Engangskostnader og nedskrivninger på 98 millioner kroner i kvartalet, hvorav 88 millioner kroner ikke påvirker kontanter i kvartalet
  • Sterk balanse med en kontantbeholdning på 305 millioner kroner
  • Konsernets ordinære drift var lønnsom for 2011 som helhet med 28 millioner kroner, men inntjeningen ble sterkt påvirket av engangskostnader i fjerde kvartal
  • Konsernsjefen fratrer

Selv om de økonomiske resultatene ikke er tilfredsstillende, er vi glade for at Actakonsernets ordinære drift igjen begynte å nærme seg akseptabel lønnsomhet i løpet av 2011. Driftsresultat for hele året endte på 28 millioner kroner, justert for engangskostnader på 98 millioner kroner relatert til avsetninger, nedskrivninger og utgifter. Avsetninger for reorganisering av de norske og svenske virksomhetene vil bli gjort i første kvartal 2012 med rundt 30 til 40 millioner kroner. Den pågående reorganiseringen av Actakonsernet vil medføre en konsolidering av konsernets eiendeler.

Reorganiseringen ble fremskyndet av Finanstilsynets varsel om mulig tilbakekalling av Acta Asset Managements tillatelse til å drive den nåværende virksomheten. Styret i Acta Asset Management har forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med, og tar den på største alvor. Dog er styret på enkelte punkter uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Dette vil bli adressert i et svarbrev til Finanstilsynet.

Actakonsernets strategiske fokus på å øke andelen faste inntekter har bidratt sterkt til regnskapstallene. Faste inntekter endte på rekordhøye 93 millioner kroner i kvartalet og 359 millioner kroner for året, en økning på 22 prosent sammenlignet med tallet for hele 2010. Transaksjonsinntekter for fjerde kvartal endte på 32 millioner kroner, og 130 millioner kroner for året, omtrent det samme nivået som foregående år.

Det siste kvartalet preges imidlertid av engangseffekter, avsetninger og nedskrivninger, primært knyttet til strategiske prosjekter og økte avsetninger for å møte potensielle fremtidige kundekrav, inkludert juridiske kostnader. Som en del av reorganiseringen, leverte selskapet Acta Kapitalforvaltning inn sin lisens for å yte investeringstjenester i fjerde kvartal 2011 og er ikke lenger et verdipapirforetak. Selskapet blir nå vurdert som ikke-videreført virksomhet i henhold til selskapets regnskapsprinsipper, mens det medfører avsetninger på 64 millioner kroner i konsernets regnskap.

Styret i Acta Holding har akseptert fratredelsen til konsernsjef Geir Inge Solberg. Dette følger etter fratredelsen til administrerende direktør i Acta Asset Management. Styret i Acta Holding har vedtatt å konstituere Christian Tunge som konsernsjef inntil en permanent konsernsjef er på plass. Han vil bli støttet av Alfred Ydstebø som aktiv styreleder, i tillegg til Morten Bjørnsen, som vil være styreleder i de to datterselskapene Acta Finans AB og Acta Markets AS. Fremover vil Actakonsernets virksomhet i Norge bli organisering i Acta Markets, som vil øke sin aktivitet og bemanning betydelig. Acta Markets vil skape et fullverdig verdipapirforetak med høykompetente ansatte innen investeringsrådgivning, investeringsbankvirksomhet og meglertjenester.

Driften i Sverige vil, som før, håndteres av Acta Finans. Både det norske og det svenske selskapet vil forandre navn for å reflektere forandringene som nå gjøres i tjenestekonseptene. Disse selskapene vil i økende grad fokusere på personlige rådgivningstjenester av større kunder, noe som vil gjøre det lettere å drive virksomheten i tråd med våre og omverdenens høye krav til kvalitet. Samtidig vil vi håndtere alle nåværende kunder på en god måte, blant annet gjennom etablering av nye investeringssentre. Nye og enklere konsepter vil bli lansert for å yte service til alle våre kunder, også de mindre kundene, på en måte som vil være mer effektiv enn i dag. Den foreslåtte løsningen vil etter Actas mening være til beste for alle våre kunder.

De strategiske endringene fokuserer på lønnsom vekst. Konsernet vil redusere sine årlige kostnader med rundt 120 millioner kroner fra tredje kvartal gjennom en kombinasjon av personalrelaterte og ikke-personalrelaterte tiltak.

Selv om vi venter at kundemidler under forvaltning vil reduseres noe, vil fokuset på større kunder og på å ta en større del av verdikjeden bidra til økte resultatmarginer samtidig som regulatorisk risiko blir redusert.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no (http://www.acta.no) og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

 

Alfred Ydstebø, Styreleder

For kommentarer kontakt:
Alfred Ydstebø, styrets leder - tlf. 908 32 828
Jørgen Riiser, informasjonsrådgiver - tlf. 934 89 566

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker