Strategisk kjøp av Investment Management selskaper

Obligo Investment Management AS ("Obligo"), et datterselskap av Agasti Holding ASA, kjøper selskapene ABG Sundal Collier Real Estate AS og ABG Sundal Collier Real Estate, Inc. ("Selskapene") av ABG Sundal Collier Norge ASA.

Selskapene som omfattes av transaksjonen driver Investment Management for en rekke investeringsselskaper innen bransjene fast eiendom og shipping. Investeringsselskapene er i hovedsak eid av kunder i Agastikonsernet.

Obligo vil kjøpe 100 prosent av aksjene i Selskapene for 45 millioner kroner pluss et tilleggsvederlag på mellom 8 og 11 millioner kroner. Beløpet skal betales over en periode på fem år.

Obligo og selskapene som omfattes av transaksjonen utfyller hverandre meget godt og blir en enda sterkere aktør i det nordiske markedet for Investment Management av investeringsselskaper. "Transaksjonen er i tråd med Obligos uttalte ambisjoner om å styrke sin tilstedeværelse innen området Investment Management, og vil både på kort og lang sikt bidra til å styrke konsernets konkurranseevne betraktelig", uttaler Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti holding ASA. "Vi er svært fornøyde med at det er ABG Sundal Collier Real Estate vi nå får med oss på veien videre.  Dette er selskaper vi har en lang historie med, og som har en portefølje som forvaltes av 10 ansatte med høy kompetanse.  Vi har nå bygget en kompetansedrevet og solid institusjonell forvaltningsplattform som vil bidra til å tilby enda bedre oppfølging for eksisterende kunder, samtidig som vi har gode forutsetninger for å påta oss nye forvaltningsmandater fra både større kunder og institusjonelle investorer fremover", sier Ydstebø.

ABG Sundal Collier og Agastikonsernet har også inngått en femårig Corporate Finance samarbeidsavtale innen eiendom og shipping som en del av den ovennevnte kjøpsavtalen. "Transaksjonen viderefører på denne måten lange samarbeidsrelasjoner mellom våre to konsern, men for fremtiden basert på kjernekompetanse og hovedstrategien til hver part", uttaler administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier ASA.

Kontaktpersoner:

Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør – telefon 906 67 877

Christian Tunge, finansdirektør – telefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner